PROTOKOLL 03/22 
KARLSØY FELLESRÅD/MENIGHETSRÅD 

Tid: Torsdag 1. september 2022 kl. 09.00 14.45. 

Sted: Rådhuset, møterom Øyriket 

 

Innkalt: Ove Kr. Øien, Svein Tore Pettersen, Bjørg Johanne Thomassen, Liv Marit Edvardsen, Tom-Arild Ottesen, Liz Marion Nilsen, Wiggo Klingenberg, Tove Rydningen, Idar Nordseth, Asle Cebakk. 
Vara: Roy-Helge Karlsen, Åse Eriksen, Kirsten A. Gabrielsen, Wiggo Aune og Bjørg S. Thomassen. 

 

Fremmøtte: Bjørg Johanne Thomassen, Liv Marit Edvardsen, Tom-Arild Ottesen, Wiggo Klingenberg, Idar Nordseth, Asle Cebakk. Liz Marion Nilsen deltok fra kl. 12.00. 

 

Forfall: Tove Rydningen

Vara: Ingen 

Svein Tore Pettetsen

Vara: Ingen 

Ove Kr. Øien

Vara: Ingen 

 

Møteleder: Tom-Arild Ottesen

Sekretær: Annie Aune 

Deltakelse: Liz Marion kom kl. 12.00, de andre var med under hele møtet. 

 

SAKSLISTE:                  

F-sak 24/22: Godkjenning av protokoll fra møtet 29.03.22 

F-sak 25/22: Ofring Ringvassøy kirke julaften 2022 

F-sak 26/22: Konfirmantkontingent 

F-sak 27/22: Votivskip til Sengskroken kirke 

F-sak 28/22: Egen telefon og abonnement til kirkevergekontoret 

M-sak 29/22: Utsmykning av barnetegninger/dekorasjoner i kirkerommene 

M-sak 30/22: Utøvelse av gudstjeneste Ringvassøy kirke, versus populum – ad 

orientem/ad apsidem. Mot folket – mot øst 

M-sak 31/22 Oppsummering av møte- og aktivitetsplan for 2022 samt gjennomgang og vedtak av møte- og aktivitetsplan 2023  

F-sak 32/22: Orienteringssaker og referater 

M-sak 33/22: Prestens hverdag/tjeneste (sak unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven paragraf 13). 

M-sak 34/22: Høstens gudstjenester og aktiviteter 

M-sak 35/22 Diakoniplanutvalg 

F-sak 36/22: Evt. 

 

Ove Kristian Øien                    Annie Aune 

leder                                        sekretær 

 

Protokollen er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i FR/MR, ordfører, kommunedirektør, domprost og NH-biskop. 

 

F-sak 24/22: Godkjenning av protokoll fra møtet 29.03.22 

Protokollen er tidligere utsendt og legges fram for godkjenning. Se vedlegg. 

Vedtak: Protokollen fra møtet 29.03.22 godkjennes med 5 mot 1 stemmer. 

 

F-sak 25/22: Ofring Ringvassøy kirke julaften 2022 

Under F-sak 11/22: Ofringer 2022 ble følgende vedtatt: 

Følgende ofringer foreslås: 

Menighetens arbeid – 8 ofringer 
Menighetens barne- og ungdomsarbeid – 8 ofringer 
Ringvassøy kirkeforening – 3 ofringer 
Vannøy kirkeforening – 3 ofringer 
Reinøy kirkeforening – 3 ofringer 
Finnkroken kirkeforening – 3 ofringer 
Helgøykirkas vel – 1 ofring 
Nordeidet bedehus – 1 ofring 
Karlsøykirkas vel – 1 ofring 
Misjon Kamerun – 6 ofringer - Da blir det 5 ofringer 
Tromsø International Church – 1 ofring 

Behandling: Ofring 24.12 står blank inntil videre.  

Vi trykker betalingsopplysninger bak på programmet. 

Vedtak enstemmig: Ofringen på julaften i Ringvassøy kirke skal foreløpig stå åpen, ellers vedtatt som foreslått. 

 

Vedtak enstemmig: Ofringen julaften i Ringvassøy kirke går til  Flyktningetjenesten i kommunen. 

 

F-sak 26/22: Konfirmantkontingent 

Her i Karlsøy sokn har vi avstander som kan være utfordrende med tanke på fergetider. For at alle konfirmantene skal kunne delta samtidig, ble det med forrige konfirmantkull utarbeidet nettundervisning. Dette kom det gode tilbakemeldinger på. Vi favner alle i en undervisningsbolk, og ikke over tre dager som tidligere. Videre er det laget oppgaver som konfirmantene må gjøre. Etter at det ble innledet samarbeide med Sjømannskirken, kan vi gjennom dem gi enda bedre nettressurser og konfirmanttur. 

Ved ulike arrangement, har konfirmantene felles oppmøte og undervisning. I løpet av konfirmantåret har konfirmantene 4 obligatoriske samlinger, i tillegg har de 10 ulike nettbaserte oppgaver. Til fellesarrangementene har vi pleid å bestille pizza. 

På bakgrunn av at konfirmantundervisningen har endret karakter og fått en konfirmanttur til en Sjømannskirke, ønskes kontingent økt. 
Vedtak enstemmig: Konfirmantkontingenten økes fra kr. 500, til kr. 1000,- med virkning fra og med 01.08.2022. 

 

F-sak 27/22: Votivskip til Sengskroken kirke 
Biskopen har, under tvil, gitt medhold til å montere votivskipet i en glassmonter. Det er påpekt fra bispedømme, at det er ønskelig med et kirkeskip. Grunnen til at det kalles votivskip, er at det er gitt i gave ved en anledning. 

En tanke, er at et kompromiss kan være å få tak i en nordlandsbåt, og henge opp som nytt votivskip. Det er muligens noen som driver med bygging av denne type modellbåter. En sterk symbolikk her i Karlsøy kommune, som er en kystkommune. 
Vedtak enstemmig: Vi får tak i en modell av en nordlandsbåt til å henge opp som kirkeskip i Sengskroken kirke, med en kostnadsramme på inntil 10.000,-. Kirkevergen følger opp saken. 

 

F-sak 28/22 Egen telefon og abonnement til kirkevergekontoret 

Kirkevergen bruker sin private telefon i tjenesten, noe som resulterer i at hun 

får arbeidsrelaterte telefoner på fridagene sine, på ettermiddags- og kveldstid 

samt i helgene. 

Kirkevergen ønsker å ha en telefon som kan ligge på kontoret, til bruk i stillingen 

sin. Denne telefonen kan presten ha ansvaret for når kirkevergen er på ferie. 

Enstemmig vedtak: Ove skaffer en billig telefon + abonnement som kirkevergen bruker til arbeidstelefon. 

 

M-sak 29/22: Utsmykning av barnetegninger/dekorasjoner i kirkerom 

Et kirkerom blir ikke levende av seg selv. Kristus er til stede, men det er flott at også  

barn og unge får ta del og vise sitt engasjement. Derfor er det tatt i bruk tiltak som  

verksted ved besøk i barnehager. Skolebarn blir også invitert til å være med på å lage  

ulik dekorasjon/decoupage. Det blir også laget ulike bildemotiv fra konfirmantene.  

Dette blir hengt opp på en vegg i kirkeskipene, for å vise de frem. Denne utsmykningen  

er med på å skape engasjement for kirken. 

Vedtak: Vi ønsker at våre kirker skal kunne dekoreres av barn og unge, for å vise deres 

deltakelse og engasjement. Vedtatt 5 mot 2 stemmer.  

 

M-sak 30/22: Utøvelse av gudstjeneste Ringvassøy kirke, versus populum - ad orientem. Mot folket – mot øst. 
Poenget med å vende mot øst er å understreke den vesentlige karakteren av liturgien: En prosesjon ut av tiden og inn i evigheten, inn i Himmelen.  
Ringvassøy kirke har en utforming og et alter, som er plassert slik at det er enkelt å utføre denne liturgiske handlingen. Det vil også være med på å gi en mer deltagende menighet, da prest er eksponert mot menigheten store deler av gudstjenesten. Nattverd som sakrament vil være mer fremtredende og oppleves sterkere, da prest bryter brødet og løfter vinen mot folket, og ikke som i dag, med ryggen til. 
Vedtak enstemmig: Gudstjenester avholdt i Ringvassøy kirke kan utføres versus populum – ad orientem av utøvende liturg. 
 

M-sak 31/22: Oppsummering av møte- og aktivitetsplan for 2022 samt gjennomgang og vedtak av møte- og aktivitetsplan 2023  
Vedlegg: Møte- og aktivitetsplan 2022 + Forslag til Møte- og aktivitetsplan 2023 

Vedtak: Vi avholder møter i MR/FR i februar, april, juni, august, oktober og november i 2023.

Hvis kirkevergen ikke har fått inn noen saker til oppsatt møte, avlyses dette. 

Saken følges opp på neste møte, der vi eventuelt setter inn navn på den/de fra MR som skal bidra på tiltakene/aktivitetene.  

Kirkevergen sender ut påminnelse/informasjon til MR om aktiviteter/tiltak kommende måned. 

Gudstjenesten i danseteltet blir stående på planen inntil det er vedtatt om den skal videreføres (5 mot 1 stemme). 

Lysmessen i Ringvassøy kirke 27. 11: Idar samarbeider med konfirmantene om kakene.

Idar har ansvaret for de musikalske/kulturelle innslagene.  

Liz Marion bidrar fra MR under lysmessen, samt at kirkevergen sender et eget skriv i tillegg til protokollen med oppfordring om å delta. 

 

F-sak 32/22: Orienteringssaker og referater 

a. Protokoll fra AU-møte 04/22, 05/22, 06/22 og 07/22 (se vedlegg) 

b. Møteprotokoller og årsmeldinger er lagt ut på hjemmesiden til Karlsøy kommune. De ligger under Tjenester – Kirken i Karlsøy - Karlsøy kirkelige fellesråd. 

Det er også lagt ut FR/MR sin sammensetning i perioden 2020 – 2023, samt rådets ansvar og oppgaver. 
c. Gudstjenesten i danseteltet under «Dans i Karlsøy» i år og fremover. 

Gudstjenesten i år ble en kjempeflott opplevelse. Teltet var fullt av mennesker. Sokneprest emeritus Bjørn Lian, organist Kenneth Hammer og dansebandsmusiker Anne Nørdsti loset oss gjennom gudstjenesten på en fantastisk måte. 

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med nydelige hjembakte kaker av alle slag. Det som ble igjen av kaker ble kjørt til sykehjemmet, noe som helt sikkert ble satt stor pris på. 

Underholdning fikk vi også til kirkekaffen. Bjørn Lian fremførte en egenprodusert vise om sine år som sokneprest i Karlsøy kommune gjennom 21 år. I tillegg fremførte Bjørn Lian og Jan Johansen et revynummer som fremkalte mye latter i salen.  

Applausen runget i teltet, så det hersket ingen tvil om at underholdningen ble satt stor pris på. 

Det kom inn kr. 9.283,- på ofringen, som går til å dekke en del av arrangementet.  

Fakturaen fra organisten er kommet, den er på kr. 7.000,-. Det er ikke kommet faktura fra Direktøren Bistro. 

Alle gudstjenestene som blir utført i Karlsøy sokn er Karlsøy kirkelige fellesråd sitt ansvar, både økonomisk og diakonalt. Saken settes opp på første møte i 2023, der det diskuteres og vedtas om denne gudstjenesten skal videreføres. 

d. Kirketjener i Helgøy kirke. Kirketjeneren har sagt opp sin stilling som kirketjener i Helgøy kirke. Stillingen lyses ut på menighetens FB-side når kirkevergen er tilbake fra ferie. 

e. Innføring av ny liturgi. Det er gledelig å oppleve at den nye liturgien er godt mottatt i alle våre kirker i Karlsøy sokn. Endringen i liturgien ligger i informasjonsdelen før gudstjenesten. 

f. Maling av vinduer i Sengskroken kirke. Vannøy kirkeforening v/Wiggo Klingenberg skal male vinduene i kirken. Malingen er kjøpt inn. 

g. Utfordring med å få høy nok innetemperatur i Ringvassøy kirke. Etter anbefalinger fra Cowi har kirkevergen innhentet tilbud (se vedlegg) fra bravida på nye aggregater. Tilbudet er på kr. 1.060.000,- og er oversendt Karlsøy kommune for videre saksbehandling.  

Vedtak enstemmig: Tatt til orientering. 

 

M-sak 33/22: Prestens hverdag/tjeneste  

(sak unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven paragraf 13.) 

Vedtak enstemmig: Tatt til orientering. 

 

M-sak 34/22: Høstens gudstjenester og aktiviteter 

04.09: Familiegudstjeneste i Ringvassøy kirke. Konfirmantpresentasjon og foreldremøte. Barndåp. 

Utdeling av 6-års bok – trosopplæringstiltak. 

 

04.09: Gudstjeneste og kirkegårdsandakt i Finnkroken kirke/Finnkroken kirkegård. Avduking av alterbildet. Hurtigbåten fra Prostnesen kl. 14.30 har ekstra anløp til Finnkroken, med retur fra Finnkroken kl. 19.15. 

 

10.09: Bryllup i Reinskar kapell v/vikarprest Marte Holm Simonsen. 

 

11.09: Familiegudstjeneste i Sengskroken kirke. Konfirmantpresentasjon og foreldremøte. Barndåp. 

Utdeling av 6-års bok – trosopplæringstiltak. 

 

18.09: Familiegudstjeneste i Reinskar kapell.  

Utdeling av 6-års bok – trosopplæringstiltak. 

 

02.10: Gudstjeneste på Vannvåg bosenter. 

 

08.10: Barndåp i Sengskroken kirke (lørdag). 

 

09.10: Gudstjeneste og høstfest i Sengskroken kirke i samarbeid med Vannøy kirkeforening. Presentasjon av gullkonfirmantene 2021 og 2022.  

 

16.10: Gudstjeneste i Ringvassøy kirke med Idar Nordseth og Bjørn Lian. 

 

30.10: Gudstjeneste i Reinskar kapell. Minnedag. 

Karina har i samarbeid med barnehagebarn laget hjerter med navn på de som har gått bort, til bruk i minnegudstjenesten – trosopplæringstiltak. 

 

06.11: Gudstjeneste i Ringvassøy kirke. Minnedag. 

Karina har i samarbeid med barnehagebarn laget hjerter med navn på de som har gått bort, til bruk i minnegudstjenesten – trosopplæringstiltak. 

 

13.11: Gudstjeneste i Sengskroken kirke. Barndåp. Minnedag. 

Karina har i samarbeid med barnehagebarn laget hjerter med navn på de som har gått bort, til bruk i minnegudstjenesten – trosopplæringstiltak. 

 

27.11: Familiegudstjeneste i Ringvassøy kirke. Lysmesse. 

Alle konfirmantene har oppmøteplikt. De går inn i prosesjon samt får ulike oppgaver som tekstlesing, lystenning osv. – trosopplæringstiltak. 

Utdeling av 2-års bok – trosopplæringstiltak. 

 

04.12: Vi synger julen inn i Sengskroken kirke.  

 

14 eller 15.12: Julebesøk i Ringvassøy kirke av elever fra Hansnes skole. Kirkevandring med ulike poster – trosopplæringstiltak. 

 

Julaften: Julegudstjeneste i Sengskroken kirke. 

Julaften: Julegudstjeneste i Ringvassøy kirke. 

 

26.12: Gudstjeneste i Finnkroken kirke med juletrefest i samarbeid med Finnkroken kirkeforening. 

Vedtak enstemmig: Tatt til orientering. 

 

M-sak 35/22: Diakoniutvalg 

Et diakoniutvalg skal arbeide med ulike tilbud. Under er en liste med noe vi har og noe vi bør ha. 

DIAKONALE TILBUD OG MENIGHETSARBEID 

Hvilke typer diakonale tilbud eller menighetsarbeid har vi/bør vi ha i menigheten? 
- Tilbud om sjelesorg og samtaler med prest. 
- Faste andakter på institusjoner for eldre (Her har vi KOS, gudstjeneste i danseteltet, gudstjeneste på Vannvåg bosenter). 
- Deltakelse på Kirkens nødhjelps fasteaksjon (konfirmanter, men trengs personer til å være til stede denne kvelden.) 
- Ofringer til lokalt og internasjonalt diakonalt arbeid i gudstjenesten. 
- Matservering til konfirmantene før undervisning. 
- Høytidsvandringer for barn og ungdommer i kirka (her har vi hvert år invitert skolen til skolebesøk). 
- Organisert samvær etter søndagens gudstjenester (kirkekaffe). 

 

FASTE ÅRLIGE GUDSTJENESTER MED DIAKONALE TEMA: 
- Allehelgens- og minnegudstjenester for alle som har mistet noen (det har vi allerede). 
- Menneskerettighetssøndagen, søndagen for de forfulgte. Den ligger inne i gudstjenesteplanen. 
- Skaperverkets dag. Den ligger inne i gudstjenesteplanen. 

Vedtak enstemmig: Settes opp som egen sak på neste møte. 

 

F-sak 36/22: Evt. 

  1. Veien til Lyngnes kirkegård er ufremkommelig.  

Vedtak enstemmig: Asle snakker med Ove, Karlsøy kirkelige fellesråd sender en uttalelse til kommunen. 

 

  1. Talestolkledet er blitt borte fra KOS. Kan det lages et nytt klede?  

Vedtak enstemmig: Kirkevergen sender en henvendelse til Ulaflid om å lage et nytt klede. 

 

 

 Møtet ferdig kl. 14.45.