Beliggende på Risøya (også kalt Kirkegårdsøya) sør for Finnkroken på Reinøya.
Anlagt som hjelpekirkegård i 1848 og innvidd i juli 1850 av prost Holmboe.

Gravplassen ble etterhånden betraktet og administrert som et privat anlegg. Hvert bruk (matrikkelnummer) som betalte en bestemt avgift, ble andelseier i kirkegården og fikk dermed begrave sine døde vederlagsfritt. For husmenn og inderster skulle det betales avgift for hvert gravsted, mens fattigunderstøttede og legdslemmer fikk gravplass uten betaling.

Blant andelshaverne ble det valgt et styre (da kalt direksjon) for kirkegården og tilsynsmann ble utpekt. Mot øst (sjøen) ble det ført opp et steingjerde. Inne på kirkegårdsområdet ble det satt opp et gravhus der en båre vinterstid kunne hensettes og nødvendige redskaper mv. oppbevares.

Etter at Johan Andr. Ulle ble lærer i Finnkroken i 1877, kom forholdene ved kirkegården inn i særlig faste og tilfredsstillende former. Han ble tilsynsmann og direksjonsformann i nær på 50 år. Kirkegårdens ve og vel lå ham sterkt på sinnet. I hans tid, i 1890-årene, ble forskjellige statutter og oppgaver revidert og ajourført og det ble avholdt styremøter der foreliggende saker behørig ble behandlet og protokollert.

De innkasserte avgifter gikk til dekning av tilsynsmannens lønn, som i en årrekke var på kr 8,00 årlig, og til andre utgifter. Ved spesielle reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på kirkegården, ble det utlignet en ekstra avgift på andelshaverne.

I 1896 ble avgiftene satt til:
kr 10,00 for kjøp av andel i kirkegården
kr   4,00 for gravplass til voksen person
kr   2,00 for gravplass til barn under 8 år

Den første gravleggingen skjedde søndag 15. juli 1849. Da ble Ane Andersdatter, 80 år, Oldervik og Søren Christian Olsen, 10 ½ år, Tønsvik, gravlagt.

Tromsø kirkelige fellesråd overtok drifta av kirkegården ca 1965 og den benyttes ennå av de på søndre Reinøy som har tilhørighet til Tromsøysund sokn.

1. januar 2008 ble Finnkroken og resten av Reinøya`s søndre del, som tilhørte Tromsø kommune, overført til Karlsøy kommune. Etter ønske fra flertallet av befolkninga der om å tilhøre Tromsøysund sokn, så administreres gravlegginga for tida av Tromsø kirkelige fellesråd.

Kilder:  Johan A. Berger: Bergerslekten. 1957.
              Olaf Figenschau