Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som er avhengig av å få bistand i ditt eget hjem får å få dekket grunnleggende pleie- og omsorgsbehov. Hjemmesykepleien kan tilby opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre deg mer selvhjulpen. Ved søknad vil hjemmesykepleien kartlegge behov og det vil gjøres en individuell vurdering, slik at du kan få hjelp etter ditt behov. 

Hjemmesykepleien omfatter blant annet: 

  • Personlig stell og pleie
  • Hjelp til administrering av medisiner
  • Sykepleiefaglig hjelp og oppfølging til f.eks sårstell
  • Helsefaglig observasjon og tilsyn

Målgruppe:
H
jemmesykepleie gis til alle som har behov for tjenesten pga. sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Dette kan du forvente:

  • At du får hjelp av kompetent personale
  • At tiltak iverksettes etter avtale
  • At pasient og pårørende blir tatt med på råd og veiledning
  • At det blir gjort fortløpende behovsvurderinger og justering av tjeneste

Tjenesten er gratis

Hjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Søknad og saksbehandling
Søknad på hjemmesykepleietjenesten behandles av tiltaksteamet i hjemmetjenesten. Søknad / henvendelse kommer fra personen som har behov for hjemmesykepleie, fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten ved utskrivelse fra sykehus. Dersom privatpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten. Alle tjenester tildeles etter faglig vurdering og det blir gitt informasjon om kriterier for tildeling av tjenester.

Karlsøy hjemmetjeneste er inndelt i følgende soner:

Hansnes (som betjener Ringvassøy, Reinøy, Rebbenesøy og Karlsøy)

Telefon: 777 46 079 / 415 69 781

Vannøy

Telefon: 777 46 090 / 416 34 052


Søknadsskjema

Sendes til:

Karlsøy Kommune v/ Helse- og omsorgsetaten

Rådhusveien 41

9130 Hansnes