Hjemmesykepleie gis til personer som har behov for det i eget hjem.

Hjemmesykepleie omfatter bl.a. følgende:
Personlig stell og pleie
Administrering av legemidler
Oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer
Tilsyn, oppfølging og observasjon (som f. eks. sårskift)

Målgruppe:
H
jemmesykepleie gis til alle som har behov for tjenesten pga. sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Dette kan du forvente:

  • At du får hjelp av kompetent personale
  • At tiltak iverksettes etter avtale
  • At pasient og pårørende blir tatt med på råd og veiledning
  • At det blir gjort fortløpende behovsvurderinger og justering av tjeneste

Tjenesten er gratis


Søknad og saksbehandling
Søknad på hjemmesykepleietjenesten behandles av tiltaksteamet i hjemmetjenesten. Søknad / henvendelse kommer fra personen som har behov for hjemmesykepleie, fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten ved utskrivelse fra sykehus. Dersom privatpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten. Alle tjenester tildeles etter faglig vurdering og det blir gitt informasjon om kriterier for tildeling av tjenester.

Karlsøy hjemmetjeneste er inndelt i følgende soner:

Hansnes (som betjener Ringvassøy, Reinøy, Rebbenesøy og Karlsøy)

Telefon: 777 46 079 / 415 69 781

Vannøy

Telefon: 777 46 090 / 416 34 052


Tjenestene kan søkes om på dette skjema