Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet: tjenesten inneholder hjelp til dagligdagse gjøremål som for eksempel rengjøring, klesvask og andre praktiske gjøremål.

Målgruppe:
Hjemmehjelp innvilges til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller annen årsak har behov for hjelp til å ivareta dagliglivets gjøremål.

Pris:
Timepris for tjenesten rengjøring og handling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale tjenester og er beregnet i henhold til husstandens inntekt.


Søknad og saksbehandling:
Søknad på hjemmehjelptjenesten behandles i kommunens tiltaksteam. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknad sendes til:

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES