Helsesøstertjenesten i Karlsøy benytter to helsestasjoner i kommunen, et hovedkontor ved Hansnes helsestasjon og et utekontor på Vannøy helsestasjon.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen er en kommunal tjeneste som skal ivareta forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til barn og unge mellom 0 – 20 år og deres familie. Helsesøstertjenesten ivaretar også svangerskapsomsorgen i kommunen.  

Helsestasjonen er betjent av helsesøster og jordmor, og har i tillegg helsestasjonslege til disposisjon en dag annenhver uke. Helsestasjonens samarbeidspartnere er PPT, BUP, skole, barnehage, barnevern og andre. Helsesøster er også medlem i enkelte ansvarsgrupper som er opprettet rundt barn med spesielle eller utvidet behov.

Helsesøster gir råd og veiledning i spørsmål om helse, samliv og familieforhold, og kan henvise til andre instanser enten via lege eller selvstendig.

 

Helsestasjonen kan kontaktes av:

  • Barn og unge fra 0 – 20 år og deres foreldre
  • Foreldre som ønsker veiledning / rådgiving i forhold til barns helse, utvikling, grensesetting m.m.
  • Gravide

Helsestasjonen tar kontakt:

  • Tilbyr hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel / hjemkomst
  • Ved bekymring for barnet

 

Helsestasjonen tilbyr et fast program for barn under skolealder jfr. Veileder for helsestasjons – og skolehelsetjenesten 2 -  98 ( veileder finnes på http://shdir.no )

Alder

Konsultasjon,

vaksinasjon og tema

Hjembesøk

Jordmor/helsesøster

Fødsel/familie

6 uker

Helsesøster/lege,vaksine

(Rotavirussykdom)

Familie/forelderrollen

3 mnd.

Helsesøster, vaksine

( DtaP Polio Hib og Prevenar og hepatitt )

(Rotavirussykdom)

Kommunikasjon/samspill

med barnet

Den nye familien

4 mnd.

Helsesøster

m/Fysioterapikontroll

Søvn, lek og mat for spedbarnet

5 mnd.

Helsesøster, vaksine

( DtaP Polio Hib og Prevenar og hepatitt)

Sosialt nettverk, tenner, felles oppmerksomhet

6 mnd.

Helsesøster/lege

Den nye familien og foreldre som veivisere

8 mnd.

Helsesøster

Syn, hørsel, språk og kontakten med barnet

10 mnd.

Helsesøster

Familieforhold, tilknytning og løsrivelse

1 år

Helsesøster/lege, vaksine

( DtaP Polio Hib og Prevenar og hepatitt )

Positiv grensesetting

Rusvaner og barneomsorg

15 mnd.

Helsesøster, vaksine

(MMR)

Selvtillit/selvfølelse

2 år

Helsesøster/lege

Barnehagesamtale

Språk, hørsel, selvstendighetsutvikling

4 år

Helsesøster/lege

Språk, syn og motorikk

Førskole

Helsesøster/lege

Samtale, hørsel, språk, motorikk

    

Helsesøster er å treffe alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00, enten på kontoret eller per telefon 90571440.