Tjenesten har sin hovedbase på Bryggetunet i kommunesenteret Hansnes i Langsundveien 10. Vi tilbyr også tjenester til personer i alle aldre i resten av kommunen. 

Bryggetunet er et heldøgns bemannet bofellesskap, med 6 omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig for personer med utviklingshemming over 18 år. Dette har vært i drift siden sommeren 2019.  

 

Kontaktinformasjon til Bryggetunet:

 

Avdelingsleder Liv Skogvold

Telefonnr +47 99644545

Epost: liv.skogvold@karlsoy.kommune.no

 

Fagleder Susann Elisabeth Bjørkmo

Epost: susann.bjorkmo@karlsoy.kommune.no

 
 

Bryggetunet Dagsenter 

Bryggetunet dagsenter har dagtilbud for utviklingshemmede brukere over 18 år 2 dager i uken. Her foregår det ulike tilrettelagte aktiviteter, enklere produksjon (deriblant fruktpakking og tennbriketter for salg), og det er også et sosialt samlingssted for brukerne av tjenesten. Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste, og plass vil bli tildelt etter ledighet. 

 

Bryggetunet Boligtjeneste 

Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap. Som beboer skal du ha mulighet for selvråderett og innflytelse på eget liv. Noen boliger har bemanning hele eller deler av døgnet. Et bofellesskap består av flere leiligheter og har vanligvis et rom til bruk for aktiviteter. 

Om du får tildelt bolig, søker du nødvendige helsetjenester ut fra dine behov. For å få tilrettelagt bolig må du ha ha en utviklingshemming og være over 18 år.  

Er du utviklingshemmet og bor i en privat leilighet, kan du søke hjemmetjenester ut fra dine behov. 

 

Hva koster det? 

Du tegner leiekontrakt med Karlsøy kommune strømutgifter etter avtale. Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte. Les mer om bostøtte her. 

 

Slik søker du 

Vi vurderer hjelpebehovet ditt og finner det tilbudet som passer best for deg.  
Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden.  

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post. 

 

Søknad sendes 

Postadresse: 
Karlsøy kommune Helse- og omsorgsetaten  
Rådhusveien 41  
9130 Hansnes 

 

Lover 

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

Bestemmelsen i § 3-7 gir ikke en rettighet til bolig. 

Det betyr at muligheten til å få tildelt bolig avhenger av om det er ledige boliger som passer ditt behov, og om du blir prioritert til å få en ledig bolig blant andre som har søkt. 

Forvaltningsloven gjelder for behandlingen av søknaden din. Det betyr blant annet at du skal få svar i form av et enkeltvedtak, og at vedtaket kan påklages. 

 

Klage