Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Les mer om tilbudet, kriterier for godkjenning og send inn en søknad.

 

Hva er transporttjeneste for funksjonshemmede?

TT-kort administreres av Rogaland Taxi. Det er et begrenset antall hjemler i kommunen og yngre søkere prioriteres.

 

Hvem kan søke?

Søkere mellom 14-67 år skal prioriteres

Varig rullestolbruker og blinde skal prioriteres

Funksjonshemmingen må være varig

Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil er ikke godkjente brukere

Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem

Søkere som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes.

 

Hva er kriteriene for innbyggere i Karlsøy kommune?

Godkjenning som bruker forutsetter at nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning ikke overstiger 2G. Dette gjelder fra det året søker fyller 67 år.

Søkere over 67 år som bor i egne hjem prioriteres foran brukere over 67 år som bor i et bo- og servicesenter.

Søker som bor i husstand som disponerer egen bil kan nedprioriteres.

Brukere med lav brukshyppighet ved tidligere tildelinger kan nedprioriteres ved ny tildeling.

 

Retningslinjer

Troms fylkeskommune har oppdatert retningslinjene for TT-kort, som du kan lese her.

 

Hvordan søker jeg?

Søknad (papir): Link Søknadskjema, eller fås ved henvendelse til Servicekontoret Rådhuset, Hansnes.

Søknad (elektronisk): Elektronisk søknadsskjema finner du her .

 

Søknadsskjemaer sendes:
Karlsøy kommune
v/helse- og omsorgsetaten
9130 HANSNES

 

Hvilke vedlegg skal legges ved søknaden?

Legeattest skal fremlegges ved søknaden dersom den ikke har vært levert tidligere, funksjonshemming er ikke varig eller det har vært endringer i søkerens helsetilstand.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadene behandles kontinuerlig jf Forvaltningsloven.
 

Hvordan behandles søknaden?

Søknader behandles av kommunen i henhold til kommunale og fylkeskommunale retningslinjer. Etter at søknadene er ferdigbehandlet, vil godkjente søkere få tilsendt brukerkort. 

 

Hvordan klager jeg på vedtak?

Kommunen er også klageinstans.
Klagefrist er 3 uker etter svar er mottatt. Etter behandling i klageinstansen er vedtaket endelig.
Karlsøy kommune vil også være behjelpelig med råd og veiledning i forbindelse med en eventuell klage.

 

Troms Fylkeskommune

Mer informasjon om TT-ordningen kan du finne på nettsiden til Troms Fylkeskommune.