BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet er å bidra til at personen får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. BPA gir i større grad personer mulighet til å styre hverdagen og tjenesten slik de selv ønsker det.

Målgruppe:

BPA ordningen er en rettighet for personer under 67 år som har omfattende funksjonsnedsettelser med behov for langvarig bistand i dagliglivet med et omfang på over 25 timer per uke både i og utenfor hjemmet.

Søknad og saksbehandling:

Søknad om BPA behandles i kommunens tiltaksteam. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknad sendes:

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES