Overordnet mål
Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgsstønad og avlastning er ordninger som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når dette blir regnet som det beste for brukeren.

Servicemål

 • Avtale om besøk for vurdering av hjelpebehov gjøres innen tre uker etter mottatt søknad
 • Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt hjelpeverge og/eller pårørende.
 • Vi yter tjenester slik det framkommer i vedtaket
 • Tilbudet evalueres årlig.

Hvem kan få tjenesten

 • Personer som er helt avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemming, kronisk sykdom eller sykdom med dødelig utgang.
 • Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der foreldres/pårørendes omsorg anses som best og nødvendig

I vurderingen av særlig tyngende har sosialdepartementet listet opp følgende momenter: - omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og /eller fysisk - forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon - kontinuitet i omsorgsbehovet/omsorgsbelastningen - omfang av tid som medgår og fordelingen av denne over døgn/uke - sosial isolasjon - hvorvidt omsorgsoppgavene tiltar eller avtar i omfang over tid.

Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Dette gjelder uavhengig av om barnet er funksjonshemmet eller ikke.

Utmåling av omsorgsstønad
Omsorgsstønad er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke et ubetinget krav på denne ytelsen. Hvorvidt omsorgslønn skal ytes vil bero på en skjønnsmessig vurdering der flere momenter er relevante.

Kommunen har plikt til å sørge for at den omsorgstrengendes samlede hjelpebehov blir dekket, men det er kommunen som i utgangspunktet velger hjelpeformen. Kommunen kan tilby annen hjelp som dekker omsorgsbehovet, når dette anses som det beste for den omsorgstrengende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak som det offentlige kan tilby i stedet for eller i tillegg til omsorgssønad kan være: hjemmetjenester, avlasting, støttekontakt, dagtilbud som dagsenter, plass i barnehage/ skolefritidsordning og hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Størrelsen beregnes ut fra omsorgsbelastning der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgslønn stoppes under opphør av omsorgsarbeidet som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, kortidsopphold i sykehjem etc. Omsorgslønnsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold og melde ifra dersom hjelpebehovet endres. Til utregning av omsorgslønn benyttes eget vurderingsskjem.

Avtale om omsorgsstønad
Vedtak om omsorgsstønad er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragskontrakt mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragskontrakt framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.

Det skal ikke inngås avtale om omsorgsstønad med tilbakevirkende kraft, - dvs. for arbeid omsorgsgivere har gjort før det fremsettes søknad om omsorgslønn.

Saksbehandling

 • Søker vil få opplysning, råd og veiledning
 • Hjelpebehovet må dokumenteres med for eksempel legeerklæring
 • Vedtak fattes etter en helhetlig behovsvurdering og i hht. enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer
 • Vedtak om omsorgsstønad skal tidsavgrenses og gis vanligvis ikke utover 1 år. Vedtak og avtale skal inneholde bestemmelser om oppsigelse pga endrede forhold.
 • Det er klageadgang på alle vedtak. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer av vedtaket

Søknad sendes

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES