Omsorgsstønad er en stønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og som utfører omsorgsoppgaver som ellers ville ha blitt gitt av kommunen. Omsorgsstønad er ikke ment å gi den som har omsorgsarbeid full stønad for hver time de yter omsorg. Det er kommunen som fastsetter nivået på omsorgsstønaden. 

Målgruppe:
Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der det ansees som den beste løsningen for bruker at omsorgsstønad innvilges.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om omsorgsstønad behandles av kommunens tiltaksteam. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta omsorgen må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknad sendes

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES