Tellende areal er det arealet innenfor valdet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. 

Beitearealet i Karlsøy kommune beregnes fra 300 høydemeter og ned.

Dette vurderes til å være hovedbeiteområdet for elg i kommunen, selv om elgen enkelte steder kan beite lenger opp i terrenget.

Minsteareal benyttes for å regulere antall fellingstillatelser. For at kommunen skal kunne godkjenne et vald og tildele valdet én fellingstillatelse, må valdet ha et tellende areal som minimum tilsvarer minstearealet.

Kommunen fastsetter minsteareal i forskrift.

I Karlsøy kommune er minstearealet fastsatt til 6000 dekar. 

Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet med inntil 50 prosent opp eller ned. Fravik kan gjøres på bakgrunn av ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. Fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak som gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Ved fravik av minstearealet over lengere tid, må kommunen vurdere en forskriftsendring av minstearealet.

Jaktrettshavere, jegere og andre som har rettslige interesser i elg, kan fremme forslag overfor kommunen om endring av minsteareal. Dette må gjøres innen 15. januar. Ved endring av minsteareal må kommunen fastsette en endringsforskrift som kunngjøres og sendes Norsk Lovtidend. Kommunens frist for å fastsette en endringsforskrift er 15. mars.