Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. 

I Karlsøy kommune gjelder i tillegg disse retningslinjene. I retningslinjene finner du informasjon om hvilke transportformål du kan søke om og hvor mange turer vi innvilger til de forskjellige transportformålene. Du finner også en oversikt over områder og tidsrom hvor vi ikke innvilger tillatelser, bl.a. av hensyn til skredfare, friluftsliv, reindrift og naturmangfold. 

Husk at du må søke i god tid før planlagt kjøring/transport. Normal saksbehandlingstid er fire uker. 

Bruk helst kommunens søknadskjema. PDF document ODT document  Dersom du skal formulere egen søknad, må den inneholde følgende opplysninger:

 • fullt navn på de som tillatelsen skal gjelde, også evt. andre førere av kjøretøyet og/eller ledsagere
 • type kjøretøy + reg.-nr.
 • formålet med transporten
 • start- og endepunkt
 • perioden det søkes for og antall turer (se våre retningslinjer for nærmere informasjon om hvor mange turer vi innvilger til ulike transportformål og hvilke datobegrensninger som gjelder)

​I tillegg må følgende legges ved søknaden:

 • Kart med nøyaktig inntegnet kjøretrasé (eller start- og landingssted for båt eller luftfartøy)
 • Legeerklæring ved transport av funksjons-/bevegelseshemmet => kommunens legeerklæringsskjema skal benyttes
 • Kopi av leiekontrakt for hytter leid på åremål
 • Hogsttillatelse fra grunneier ved transport av ved fra andres eiendom
 • Kopi av næringsoppgave for kjøring i utmarksnæring
 • Dokumentasjon/begrunnelse av særlig behov for søknader etter forskriftens § 6
 • Dispensasjon fra verneområdemyndighet for motorferdsel i naturreservat/landskapsvernområde

 

Har du spørsmål så ta kontakt med mailto:anita.andresen@karlsoy.kommune.no