Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. samt tilhørende rundskriv.  

Denne veilederen beskriver hva som er lov og ikke lov ved motorferdsel i utmark og vassdrag - og når du kan søke om dispensasjon fra regelverket. 

Dersom du vil søke om dispensasjon fra regelverket, er det ønskelig at kommunens søknadsskjema benyttes.  

Kommunen trenger følgende opplysninger for å behandle søknaden:

 • navn på sjåfør
 • kjøretøyets registreringsnummer
 • evt. hvilket tilleggsutstyr som skal benyttes (kjelke, slede etc.)
 • perioden det søkes for (fra til dato) og antall kjøreturer
 • om søknaden gjelder for flere år på rad (fra år til år)
 • formål med kjøringen
 • eiendommer det skal kjøres over

Følgende må legges ved søknaden (gjelder både søknad levert på nett eller sendt per epost/brev):

 • Kartskisse med inntegnet kjøretrasé 
 • Tillatelse fra grunneier
 • For transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
 • For transport av funksjonshemmede må legeattest legges ved
 • Dokumentasjon for særlige behov dersom det søkes om dispensasjon etter forskriftens § 6.
 • For søknader som gjelder motorferdsel i landskapsvernområdene må det legges ved dispensasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som søker selv    må innhente.

Du bør søke i god tid da saksgangen kan ta noe lengre tid. Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift - og hva det må søkes tillatelse for. Om noe er uklart kan spørsmål sendes kommunen pr. e-post.