Etter hjorteviltforskriften skal kommunen vedta målsettinger for utviklingen av elgbestanden der det er åpnet for jakt på arten.

Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane5. Forvaltningen skal bidra til at arten og dens genetiske mangfold bevares og forekommer i levedyktige bestander, samtidig som den skal sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av viltressursene. 

De kommunale målene for elgforvaltning skal rulleres på lik linje med øvrige kommunale planer. Målene skal være konkrete og etterprøvbare, og de bør ha en tidsramme som gjør det mulig å evaluere og justere de med jevne mellomrom. Målsettingene skal utvikles i tett dialog med berørte interesser, blant annet grunneiere/rettighetshavere og jegere. Det er viktig at disse inkluderes på et tidlig stadium, og at de sikres gode muligheter for medvirkning. 

I Karlsøy kommune ble grunneier-, utmarks- og sameierlagene og elgvaldene oppfordret til å komme med innspill og til å delta i arbeidsgruppa for revidering av måldokumentet. Arbeidsgruppa ble satt sammen av vilt- og innlandsfiskenemnda, og besto av kommunens konsulent for landbruk og utmark, representant for viltnemnda samt syv frivillige fra seks ulike vald. Arbeidsgruppa hadde fire møter. I tillegg ble det arrangert et åpent foredrag om elgforvaltning med elgforsker Torstein Storaas fra Høyskolen på Innlandet, med et påfølgende arbeids- og diskusjonsmøte. Revidert måldokument ble vedtatt i vilt- og innlandsfiskenemnda den 28.11.2019. Måldokumentet skal gjelde for en periode på fire år, fra 2020 – 2023. 

Les det nye måldokumentet her