Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond skal bidra til tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen gjennom å stimulere til økt næringsvirksomhet innen eksisterende og nye næringer. Næringsfondet støtter tiltak som fremmer verdiskapning, næringsutvikling og entreprenørskap:

 • Prosjekter/tiltak der formålet er å utvikle rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarked for å styrke lokalt næringsliv
 • Prosjekter/tiltak som bidrar til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktivt

Søknader til næringsfondet vil bli vurdert opp mot strategisk næringsplan for Karlsøy. Strategisk næringsplan finner du her: Strategisk næringsplan 2018-2030

Du finner mer informasjon og retningslinjer for kommunalt næringsfondet her: Kommunalt næringsfond.pdf

Kommunalt utviklingsfond

Formålet med kommunalt utviklingsfond er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger og strategisk næringsplan. 

Kommunalt utviklingsfond omfatter alle næringer med unntak investeringer i fiskeflåten. 

Tilskudd til bedriftsutvikling: 

 • Planlegging og nyetablering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Produkt- og idé – utvikling
 • Markedsføring/markedsanalyser (nytt marked eller nytt produkt)
 • Opplæring/kompetanseheving i forbindelse med utviklingstiltak

Tilskudd og lån til investeringer:

 • Nyetableringer
 • Utvidelser
 • Knoppskyting
 • Tiltak som gir betydelig økt sysselsetning
 • Tiltak som gir betydelig bedring i lønnsomheten

Tilskudd til kommunalt tiltaksarbeid:

 • Tiltak skal stimulere til omstilling og utvikling av næringslivet i kommunen. Dette kan gjøres gjennom særskilte prosjekter hvor kommunen har en aktiv rolle som initiativtaker, medspiller eller tilrettelegger for samarbeid mellom ulike bedrifter og organisasjoner m.fl. i kommunen. Prosjektene skal ha en bakgrunn i næringslivets reelle behov eller kommunens behov for å utvikle og tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i kommunen.

Du finner mer informasjon om retningslinjer og vilkår for det kommunale utviklingsfondet her: Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond

Bo- og blilystfond

Formålet med bo- og blilystfondet er å skape attraktive, inkludering og økonomisk bærekraftige lokalsamfunn. Karlsøy kommune ønsker å tilrettelegge for at barn, ungdom, frivillige, grendeutvalg og andre organisasjoner involveres i arbeidet, og samarbeider om tiltak som møter barn og unges uttrykte behov.

Bo- og blilystfondet kan gi støtte til ulike utviklingstiltak i kommunen, primært prosjekter som bidrar til aktiviteter og fritidstilbud. Prioriterte områder er i hovedsak: 

 • Tiltak som bidrar til attraktive og inkluderende lokalsamfunn 
 • Tiltak som oppretter gode møtearenaer og fritidsaktiviteter 
 • Tiltak som bidrar til tilflytting av nye barnefamilier 
 • Tiltak som skaper nye arbeidsplasser

Du finner mer informasjon om retningslinjer for bo- og blilystfondet her: Bo- og blilystfondet

Fartøyfond for fiskeri

Fartøyfondet har som formål å bidra til å styrke fangstleddet i kommunen, samt øke rekrutteringen til fiskeriyrket gjennom flåtelån til: 

 • Kjøp av nyere fiskefartøy, fortrinnsvis inntil 15 meter 
 • Kjøp av fiskerettigheter/kvoter 
 • Kjøp av fiskeredskaper til fartøy

Du finner mer informasjon om retningslinjer og vilkår for fartøyfondet her: Vedtekter for fartøyfond fiskeri for Karlsøy kommune

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist på alle fondene er fire uker før formannskapsmøtene. For 2023 er fristene som i tabellen.

Søknadsfrist 17. februar Formannskapsmøte 22. mars
Søknadsfrist 27. mars Formannskapsmøte 26. april
Søknadsfrist 1.mai Formannskapsmøte 31. mai
Søknadsfrist 14. august Formannskapsmøte 11. september
Søknadsfrist 9. oktober Formannskapsmøte 8. november
Søknadsfrist 25. oktober Formannskapsmøte 22. november

Slik søker du

Ønsker du å søke om pengestøtte må du bruke søknadsportalen i regionalforvaltning. Du må registrere deg på regional forvaltning sine nettsider før du kan søke. 

Les mer og søk: https://www.regionalforvaltning.no

 

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med nærings- og samfunnsutvikler Hanne Sofie Roaldsen på epost: hanne.roaldsen@karlsoy.kommune.no. Telefonnummer 77 74 60 13.