Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen, jf. Forskrift om kommunale viltfond mm

Fondet kan bl.a. brukes til kursing, tilskudd til utarbeidelse av bestandsplaner, tilrettelegging for jakt, kommunens utgifter til håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt, tiltak til å forebygge skader voldt av vilt, tiltak som forebygger viltpåkjørsler, samt andre viltstelltiltak og tiltak som fremmer viltforvaltningen. 

Både kommunen, enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, lag (som grunneierlag, utmarkslag, jeger & fiskeforeninger), (vald og) bestandsplanområder kan søke tilskudd fra fondet. Viltutvalget (tidligere vilt- og innlandsfiskenemnda) er fondsstyre for viltfondet. Viltutvalget lager budsjett hvert år, og søknader behandles fortløpende til hvert møte i viltutvalget, iht. budsjettet og de lokale retningslinjene for viltfondet. 

For informasjon om søknadsprosessen og hva fondet kan brukes til, se de lokale retningslinjene

På møtet den 26.05.2020, har viltutvalget vedtatt følgende budsjettet for viltfondet for 2020:

  • kr 50.000 settes av til utgifter til ettersøk
  • kr 20.000 settes av til kartlegging av elgbestanden