Søknadsskjema og søknadsfrist

I Karlsøy kommune er det ett hovedopptak til barnehage i året.  Etter hovedopptak er det løpende opptak av barn i de barnehager som har ledig kapasitet.

Søknadsskjema

Du søker barnehageplass gjennom kommunens foresatteportal for opptak i barnehage/SFO. 

Foresatteportal for barnehage/SFO

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du ta kontakt med den barnehagen du ønsker å søke plass hos. De vil kunne hjelpe deg med søknadsprosessen.

Kontaktinformasjon til de ulike barnehagene finner du her

Søknadsfrist

Fristen for å søke om barnehageplass er 1. mars hvert år.

Vedtekter

Kommunale vedtekter for barnehagene i Karlsøy finner du her.

Opptak i barnehage – kommunen sitt ansvar

Kommunen har ansvar for å oppfylle retten til barnehageplass. Når kommunen legg til rette for barnehageplassar, må en ta omsyn til tilflytting, brukarane sine ønske og behovet for plassar for barn over og under tre år.

Alle godkjende barnehagar i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal leggje til rette for ein samordna opptaksprosess, der ein tek omsyn til mangfaldet og eigenarten til barnehagane. Brukarane sine ønske og behov skal leggjast vekt på i opptaket. Ved ein samordna opptaksprosess skal ein sikre lik handsaming av barn og av  kommunale og private barnehagar.

Barnehagelovens § 17

Barnehagen sitt formål, opptakskrets, opptakskriterium og eigarform skal respekterast. Felles myndigheit for opptak og felles opptakskriterium kan vere høveleg og kan avtalast.  Men plikta til å samarbeide om opptak, innskrenkar ikkje barnehagen sin rett til å definere opptakskretsen i vedtektene, og til sjølv å gjere opptak av det einskilde barn i tråd med forskrift om saksbehandlingsregler.

Nærmare om prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18

Hele barnehageloven kan leses her