Opplæringen i voksenopplæringen gis til flyktninger og familegjenforente med rett og plikt til norskopplæring. For begge gruppene er opplæringen gratis og finansiert gjennom statstilskudd. Tilbud om norskopplæring kan også gis til arbeidsinnvandrere dersom det er plass og kapasitet. Her betaler deltakerne selv for tilbudet.

Kommunen er pliktig til og så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetning, sørge for tilbud om opplæring i norsk og samfunnsfag.

Vedtak om introduksjonsprogram for den enkelte flyktning gjøres av flyktningkonsulenten i kommunen, mens enhetsleder for Hansnes skole gjør vedtak for familegjenforente deltakere. Det utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogrammet. Planen utformes på bakgrunn av en kartlegging av opplæringsbehovet og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.

Opplæring i norsk og samfunnsfag til flykninger omfatter 30 t ukentlig undervisning, mens familegjenforente deltakere innvilges 600 timer til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det kan også søkes om flere timer utover dette innen fem år etter at retten til opplæring har tredd i kraft.

Norskopplæringen er inndelt etter tre overordnet nivåer: elementært (A), selvstendig (B) og avansert nivå (C). Nivåene beskriver språkferdighetene lytte, snakke, samtale, lese og skrive. Nivåinndelingen gjøres etter kartlegging av norskkompetansen hos deltakerne. Det er totalt seks nivå fra A1 – C2, med eksamen etter hvert gjennomført nivå. Voksenopplæringen administrerer og gjennomfører eksamen for sine deltakere i sine lokaler på Hansnes. 

Kartlegging og gjennomføring grunnskoleopplæring for voksne deltakere er også en del av voksenopplæringen sin virksomhet. I Skoleåret 2016-17 var det ingen deltakere i denne gruppa.

Ansatte i voksenopplæringen.

I voksenopplæringen er det tilsatt to lærere i fulle stillinger, der den ene har 20 % stilling som fagleder. Den faglige, pedagogisk og administrative ledelsen er underlagt enhetsleder for Hansnes skole.

Enhetsleder: Berit Anthonsen,  telefon 77 74 62 06/ Mobil  94 82 20 11

Mailadresse: berit.anthonsen@karlsoy.kommune.no

Fagleder og lærer : Anne Karine Giæver, telefon 94 83 27 05

Mailadresse: akgg@karlsoy.kommune.no

Lærer: Line Oliveros