Opptak i barnehage – kommunen sitt ansvar

Kommunen har ansvar for å oppfylle retten til barnehageplass. Når kommunen legg til rette for barnehageplassar, må ein ta omsyn til tilflytting, brukarane sine ønske og behovet for plassar for barn over og under tre år.

Alle godkjende barnehagar i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal leggje til rette for ein samordna opptaksprosess, der ein tek omsyn til mangfaldet og eigenarten til barnehagane. Brukarane sine ønske og behov skal leggjast vekt på i opptaket. Ved ein samordna opptaksprosess skal ein sikre lik handsaming av barn og av  kommunale og private barnehagar.

Barnehagelovens § 17

Barnehagen sitt formål, opptakskrets, opptakskriterium og eigarform skal respekterast. Felles myndigheit for opptak og felles opptakskriterium kan vere høveleg og kan avtalast.  Men plikta til å samarbeide om opptak, innskrenkar ikkje barnehagen sin rett til å definere opptakskretsen i vedtektene, og til sjølv å gjere opptak av det einskilde barn i tråd med forskrift om saksbehandlingsregler.

Nærmare om prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18

Hele barnehageloven kan leses her

Søknadsskjema og søknadsfrist

I Karlsøy kommune er det ett hovedopptak til barnehage i året. Fristen for å søke om barnehageplass er 1. mars hvert år. Etter hovedopptak er det løpende opptak av barn i de barnehager som har ledig kapasitet.

Søknad om barnehageplass må gjøres elektronisk gjennom kommunens foresatteportal for opptak i barnehage/SFO. Ønsker du å søke om plass eller endring av plass kan du gjøre ved å klikke på linken under.

Foresatteportal for barnehage/SFO

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan man ta kontakt med den barnehagen man ønsker å søke plass hos. De vil kunne hjelpe deg med søkeprossessen. Kontaktinformasjon til de ulike barnehagene finner du her

Kommunale vedtekter barnehagene i Karlsøy finner du her.