Eiendomsskatt er en skatt som kommunen selv har styring med og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Kommunestyret i den enkelte kommune avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt, og eiendomsskatten må vedtas for hvert enkelt skatteår. Vedtaket treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen året forut for skatteåret. Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. Taksten skal avspeile omsetningsverdien slik det fremgår av eiendomsskattelovens § 8 A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige sa/sti/høve ved fritt sal»

De eiendomsopplysninger som taksten bygger på er hentet fra matrikkelen (eiendomsregisteret). I matrikkelen finnes opplysninger om de ulike bygningstypene, bruksareal (BRA), tomtestørrelse, byggeår m.m. Les mer om matrikkelen på Kartverkets nettsider 

Regelverk:

Eiendomsskatteloven

Forskrift for eiendomsskatt i Karlsøy fra 2007