I desember 2017 ble det vedtatt nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk. Forarbeidene er Prop. 1 LS (2017-2018) og Innst. 4 L (2017-2018). Etter de nye reglene skal produksjonsutstyr og –installasjoner ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget, fra og med 2019. I Prop. 1 LS (2017-2018) har departementet uttalt: «Departementet legger til grunn at begrepet vil omfatte vesentlige deler av store industrianlegg, og at det for slike anlegg hovedsakelig vil være bygninger og grunnarealer som blir igjen i eiendomsskattegrunnlaget.»

Endringene innebærer også at kategorien verk og bruk opphører. Eiendommer som i dag hører inn under denne kategorien skal, fra og med 2019 anses som næringseiendom og følge eiendomsskattereglene for slik eiendom. Eiendomsskatte­grunnlaget for disse eiendommene vil i hovedsak bestå av bygninger og tomt.

Kommunen vil i løpet av 2019 takstere verker og bruk på nytt sammen med øvrige næringsbygg i Kommunen, og ny takst som næring vil bli lagt til grunn for eiendomsskatt. Evt. terminer på 2019 som er kjørt før ny takst foreligger vil bli korrigert.

Det presiseres at lovendringen ikke vil medføre endringer for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Se Satser og faktorer for eiendomsskatt