I desember 2017 ble det vedtatt nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk. Forarbeidene er Prop. 1 LS (2017-2018) og Innst. 4 L (2017-2018). Etter de nye reglene skal produksjonsutstyr og –installasjoner ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget, fra og med 2019. I Prop. 1 LS (2017-2018) har departementet uttalt: «Departementet legger til grunn at begrepet vil omfatte vesentlige deler av store industrianlegg, og at det for slike anlegg hovedsakelig vil være bygninger og grunnarealer som blir igjen i eiendomsskattegrunnlaget.»

Endringene innebærer også at kategorien verk og bruk opphører. Eiendommer som i dag hører inn under denne kategorien skal, fra og med 2019 anses som næringseiendom og følge eiendomsskattereglene for slik eiendom. Eiendomsskatte­grunnlaget for disse eiendommene vil i hovedsak bestå av bygninger og tomt.

Kommunen vil i løpet av 2022-23 takstere verker og bruk på nytt sammen med øvrige næringsbygg i Kommunen, og ny takst som næring vil da bli lagt til grunn for eiendomsskatt. Inntil videre reduseres verdigrunnlag på verker og bruk med 1/7 pr år.

Det presiseres at lovendringen ikke vil medføre endringer for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Se Satser og faktorer for eiendomsskatt