Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt fordi de faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 5 eller de føringer som er lagt i henhold til Eiendomsskatteloven § 7. I hovedsak gjelder dette:

Unntak fra eiendomsskatt (§5):

  • Statlig og kommunal eiendom
  • Landbruk og skogbrukseiendommer (i drift), herunder gartneri og planteskoler
  • Nasjonalpark/naturreservat.

 

Nb. Listen er ikke uttømmende, men alle unntak kan finnes i loven. Disse er automatisk fritatt etter §5 og skal i teorien ikke trenge å søke.

 

Fritak fra eiendomsskatt (§7):

  • Bygninger med historisk verdi: Enkelte bygninger med historisk verdi er fritatt for eiendomsskatt. Dette gjelder bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven omfattes ikke av fritaket.
  • Stiftelser/institusjoner: Noen eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med almennnyttig formål kan fritas for eiendomsskatt.
  • Idrettsanlegg som er åpne for alle kan også søke fritak.

Disse kan søke fritak og etter loven skal det søkes for hvert år (men det har ikke vært strengt praktisert i kommunen). Søknadsfrist er utløpet av det skatteåret det søkes fritak for.

Slik søker du om fritak:

Send søknad som e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no, eller som brev til kommunen. Søknaden må minst inneholde angivelse av eiendommen og begrunnelse for fritak.

Klage på eiendomsskatt

Dersom du mener at eiendomsskattetaksten er feil har du anledning til å påklage denne. Reglene om klage på eiendomsskatt finnes i eiendomsskatteloven § 19. Hvis du klager på selve taksten eller skjønnet som f.eks vurderingsfaktorer mm. skal klagen rettes til Overtakstnemnda for Eiendomsskatt.. Frist for å klage er 6 uker etter eiendomsskatten er lagt ut til offentlig ettersyn (01.03). Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig

Dersom klagen gjelder faktafeil kan klagen rettes til eiendomsskattekontoret i kommunen.

Klagen kan sendes til:

postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr post til Karlsøy kommune, Rådhuset 9130 HANSNES