Kommunens eiendomsrett til ulovlig felt vilt går frem av viltlovens § 48:

Vilt som ulovlig er felt, innført til Norge eller ulovlig holdes fanget, eller verdien av dette, tilfaller Viltfondet etter § 43 første punktum. Det samme gjelder forlatte egg, egg som oppbevares ulovlig, fallvilt og vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven §§ 17, 17 a og 18.

Håndteringen av feilskutt vilt er også nærmere beskrevet i Forskrift om forvaltning av hjortevilt: 

Felling av dyr annet enn det fellingstillatelsen tilsier, det vil si annet kjønn, annen alder eller for mange dyr, anses som ulovlig felt vilt, også når det er snakk om hendelige uhell. Slike feilskytinger skal tas med som del av det ordinære fellingsresultatet selv om dyret eller dets verdi inndras av kommunen. Valdet får ikke tildelt fellingstillatelse på nytt dyr.

Ulovlig felt hjortevilt, eller verdien av dyret, tilfaller kommunen. Kommunens eiendomsrett til ulovlig felt vilt følger av viltloven § 48, og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.

Hele dyret er kommunens eiendom, hvilket betyr at også gevir kan inndras. Feilskutt dyr inndras også når det dreier seg om såkalte hendelige uhell. Dersom det ulovlig felte dyret allerede er partert og eventuelt fordelt, kan kommunen kreve inn verdien av dyret gjennom brev til valdansvarlig representant.

Et hjortevilt som er felt av annen enn den som har jaktretten på eiendommen kan overtas av jaktrettshaveren mot fradrag i valdets kvote. Forutsetningene er at jaktrettshaveren har denne kategorien dyr på sin kvote. Tilsvarende kan kommunen overlate et feilskutt dyr til en jaktrettshaver i et annet vald som har fellingstillatelse på denne kategorien dyr, mot fradrag i valdets kvote. Kommunen avgjør slike saker i hvert enkelt tilfelle, og det forutsetter enighet mellom kommune og jaktrettshaver i mottagende vald.

Fellingsavgiften følger dyret, altså skal det ikke betales fellingsavgift for feilskutte dyr som inndras av kommunen, selv om de skal rapporteres som ordinært fellingsresultat. Overtas et feilskutt dyr av noen andre, skal fellingsavgiften belastes valdet som overtar dyret, og dyret skal rapporteres som skutt der av hensyn til beregning av fellingsavgift.

Viltutvalget har etterlyst rutiner for håndtering av ulovlig felt elg, og i møte den 26.05.2020 fattet viltutvalget følgende vedtak i sak 23/2020:

I medhold av viltlovens § 48 og gjeldende veileder til hjorteviltforskriften, M-478, inndras ulovlig felt elg av kommunen.

Som ulovlig felt vilt anses felling av dyr annet enn det fellingstillatelsen tilsier, det vil si annet kjønn, annen alder eller for mange dyr, også når det er snakk om hendelige uhell. Slike feilskytinger tas med som del av det ordinære fellingsresultatet selv om dyret eller dets verdi inndras av kommunen. Valdet får ikke tildelt fellingstillatelse på nytt dyr.

Ulovlig felt hjortevilt, eller verdien av dyret, tilfaller kommunen. Kommunens eiendomsrett til ulovlig felt vilt følger av viltloven § 48, og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.
Hele dyret er kommunens eiendom, hvilket betyr at også gevir kan inndras. Feilskutt dyr inndras også når det dreier seg om såkalte hendelige uhell. Dersom det ulovlig felte dyret allerede er partert og eventuelt fordelt, kan kommunen kreve inn verdien av dyret gjennom brev til valdansvarlig representant.

Jaktlaget som har felt feil dyr, skal vomme ut, bringe dyret til bygda og flå dette.

Et hjortevilt som er felt av annen enn den som har jaktretten på eiendommen kan overtas av jaktrettshaveren mot fradrag i valdets kvote. Forutsetningene er at jaktrettshaveren har denne kategorien dyr på sin kvote. Tilsvarende kan kommunen overlate et feilskutt dyr til en jaktrettshaver i et annet vald som har fellingstillatelse på denne kategorien dyr, mot fradrag i valdets kvote. Kommunen avgjør slike saker i hvert enkelt tilfelle, og det forutsetter enighet mellom kommune og jaktrettshaver i mottagende vald.

I alle andre tilfeller står ettersøksgruppa for avhenting av slaktet, og beholder slaktet som betaling for oppdraget.

Fellingsavgiften følger dyret, altså skal det ikke betales fellingsavgift for feilskutte dyr som inndras av kommunen, selv om de skal rapporteres som ordinært fellingsresultat. Overtas et feilskutt dyr av noen andre, skal fellingsavgiften belastes valdet som overtar dyret, og dyret skal rapporteres som skutt der av hensyn til beregning av fellingsavgift.

En av kommunens oppgaver som offentlig forvaltningsorgan er å påse at viltlovens bestemmelser med forskrifter blir overholdt. Overtredelse av viltlovens bestemmelser med tilhørende forskrifter er straffbare, og kommunen skal orientere politiet om slike hendelser. I elgforvaltningen er det særlig uforsvarlig jaktutøvelse og felling av dyr utover tildelt kvote som skal politianmeldes.