Delegeringsreglement

Formål med Karlsøy kommunes delegeringsreglement:

Målsettingen med delegeringsreglementet er å legge forholdene til rette for et funksjonelt folkestyre, effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon. For å nå denne målsettingen, 
er det nødvendig med tydelige avklaringer av oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunestyret og andre politiske organ, og mellom disse og kommunedirektøren.
 
Her kan du lese/laste ned Karlsøy kommunes delegeringsreglement (vedtatt 16. november 02021).
Vedlegg delegering med hjemmel i særlover:Delegering etter Særlov for Karlsøy kommune.pdf