Det kan søkes plass for elever i 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever 1.- 7. klassetrinn.

Ordinær SFO-plass utgjør 10 timer per uke, og følger skoleruta.

Tilbudet kan overstige 10 timer pr. uke, inntil 18,5 timer per uke, og da økes egenbetalingen prosentvis for disse timene (50% av ordinær «timepris»). Behov for antall timer pr. uke ut over 10 timer per uke avklares med foresatte før oppstart skoleår. Rektorene avgjør åpningstider for SFO.

Karlsøy kommune har ikke tilbud om utvidet SFO.
6 åringer har fortrinnsrett til ledige SFO – plasser

Elever som har plass trenger ikke søke på nytt, men må gi beskjed om at de fortsatt skal benytte SFO-plassen til høsten.
Karlsøy kommune benytter elektronisk søknad gjennom en egen foresatteportal for barnehage/SFO. 

For å gå til foresatteportal klikker du på denne linjen.

Trenger du hjelp til å  søke kan du ta direkte kontakt med den skolen du ønsker å søke til, så vil de kunne tilby hjelp til søkeprossessen.
 Vedtekter for Skolefritidsordningen finner du her