Det kan søkes plass for elever i 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever 1.- 7. klassetrinn.

 

Ordinær SFO-plass utgjør 10 timer per uke, og følger skoleruta.

Tilbudet kan overstige 10 timer pr. uke, inntil 18,5 timer per uke, og da økes egenbetalingen prosentvis for disse timene (50% av ordinær «timepris»). Behov for antall timer pr. uke ut over 10 timer per uke avklares med foresatte før oppstart skoleår. Rektorene avgjør åpningstider for SFO.

Karlsøy kommune har ikke tilbud om utvidet SFO.
6 åringer har fortrinnsrett til ledige SFO – plasser

Elever som har plass trenger ikke søke på nytt, men må gi beskjed om at de fortsatt skal benytte SFO-plassen til høsten.
Vi oppfordrer søkere til å søke via elektronisk søkeskjema
Du kan også få søknadsskjema og ytterlig informasjon ved henvendelse til Karlsøy kommunes servicekontor eller direkte til skolene.
Du kan laste ned vedtektene for SFO her.

Søknader som ikke er sendt inn elektronisk sendes til:
Karlsøy kommune
postmottak
9130 Hansnes
eller på e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no