Hansnes skole er en kombinert barne- og ungdomsskole fordelt på 9 trinn, med sammenslått 3.og 4.trinn. Vi har 125 elever inneværende skoleår. Skolen ligger sentralt i kommunesenteret omkranset av hav og fjell. Skolens plassering gir gode muligheter for bruk av naturen i undervisningen og ekskursjoner.
I tilknytning til skolen har vi ballbinge, kunstgressbane, lavvo og gymanlegg med svømmehall. I tillegg har vi eget naust og båt i fjæra nedenfor skolen.

Satsingsområder.

Skolens visjon er: " Kunnskaper og muligheter i et levende øyrike» der fellesskap, trivsel og læring står i sentrum.

Verdisynet vårt er: " Når vi gjør ting i lag, eier vi noe sammen i et godt miljø der alle lærer. Alle som tilhører Hansnes skole har kvaliteter som tjener felleskapet. Vi utvikler og forandrer oss i en livslang prosess der gjensidig respekt for hverandre er nødvendig for å utvikle et klima for læring og trivsel." 

Elevene ved Hansnes skole skal oppleve en variert skolehverdag med ulike metoder og strategier for læring. Elevene skal arbeide praktisk, variert, utfordrende og relevant i alle fag. Samtlige elever på barnetrinnet bruker hvert sitt lærebrett i undervisningen og elevene på ungdomstrinnet har hver sin skolepc. Skolens digitale læringsplattform er Skooler som ble tatt i bruk for ca 3 år siden. 

Tema for felles satsningsområde for skoleåret 2020-201 er fagfornyelsen med innføring av nye læreplaner høsten 2020 for 1.-9.trinn. I tillegg er skolen med i  den statlige Oppfølginsordningen for forbedret elevresultater ledet av fylkesmannen i samarbeid med UiT. Oppfølgingen av skolene i Karlsøy skal vare i 3 år. I løpet av skoleåret tas den nye kommunale planen for trygt skolemiljø i bruk. Planen har fått tittelen ; " Trygt skolemiljø- Trivselsplan for Karløsyskolene.". Hansnes skole har de to siste årene deltatt i prosjektet : " Læring i Friluft " i samarbeid med Norsk Friluftsråd, der vi aktivt bruker skolens nærområde som læringsarena i ulike fag. Skolen er også påmeldt "Trivselsledere", men på grunn av Korona er tiltaket forsinket i skolehverdagen

Kontaktinformasjon skolen.

Skolens kontortid er hver dag i tidsrommet 08.00-16.00

Skolens adresse : Langsundveien 145, 9130 Hansnes

Telefon: 777 46 200. Rektor og inspektør kan også kontaktes pr.mobil.

Skolens mailadresse er: hansnes.skole@karlsoy.kommune.no

Rektor: Berit Anthonsen, telefon: 77 74 62 06/ Mobil  94 82 20 11

Mailadresse: berit.anthonsen@karlsoy.kommune.no

Inspektør og daglig leder leder sfo : Marie Bull , telefon 77 74 62 07/ Mobil 95 13 17 23

Mailadresse: marie.bull@karlsoy.kommune.no

Rådgiver : Andrè Hagen Sæbø, telefon 77 74 82 08

Mailadresse : andre.saeboe@hansnesskolen.no

Merkantil/sekretær: Marit Pettersen, telefon 77 74 62 00

Mailadresse:  marit.pettersen@karlsoy.kommune.no

 

Skolefritidsordningen ved Hansnes skole

Tilbudet i sfo for skoleåret 2019-20 gjelder inntil 16,5 timer pr. uke i tidsrommet 07.30-08.30 før undervisning og kl.14.30-16.00 etter undervisning hver dag fra mandag til og med torsdag. Fredag har sfo åpent kl 08.30 – 15.00 når elevene ikke har undervisning. SFO følger skolerute.

Sfo holder til i eget baserom i 1.etasje, men bruker også andre rom i skolen ved behov.

Det er utarbeidet egen årsplan for sfo som sendes ut til foresatte ved oppstart av sfo om høsten. Planen inneholder målsettinger, praktisk informasjon og rutiner/regler som gjelder i sfo. Det utarbeides også egen plan for planlagte aktiviteter hver måned.

Daglig leder for sfo ved Hansnes skole er Marie Bull som kan kontaktes pr. telefon

77 74 62 07/ Mobil 95 13 17 23 eller via mail;  marie.bull@karlsoy.kommune.no

Sfo har også egen telefon for beskjeder til ansatte i sfo: 41 65 46 40

Dette gjelder spesielt melding om dersom barnet av ulike årsaker ikke kommer eller annen viktig informasjon til de ansatte.