Ny skolehverdag

Elevene i 1. til 7. trinn på Hansnes skole og Vannøy oppvekstsenter vil møte en ny skolehverdag med bruk av et lærebrett til hver elev. Ved at alle har et eget lærebrett, gis det mulighet for å skape læringssituasjoner hvor den enkeltes behov og forutsetninger kan tilgodeses i enda høyere grad. Lærere og pedagoger kan utvikle nye læringsmiljøer hvor elevene jobber med oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov for læring.

Den tradisjonelle undervisningen blir supplert med undervisning hvor elevene i høyere grad er aktive i egen læring. Med eget personlig lærebrett vil elevene få styrket deres digitale kompetanse slik at de også i fremtiden kan leve opp til de krav den moderne verden stiller – og oppnå ferdigheter som setter enda flere elever i stand til å gjennomføre videre studier.

Bakgrunn for satsingen

Det har i lang tid vært jobbet med å få til en satsing i karlsøyskolene for å oppnå nasjonale krav og forventinger til opplæring av digitale ferdigheter hos elevene i grunnskolen. Digital ferdighet som den 5. ferdighet i norsk skole er sidestilt med ferdighetene lesing, regning og å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. I dag og i fremtiden vil digitale ferdigheter være en absolutt nødvendighet for å kunne søke kunnskap, kommunisere og for å utføre fremtidens arbeidsoppgaver. Karlsøy kommune ønsker å utstyre våre barn med kompetanse og ferdigheter på dette område, slik at de kan stille godt rustet når de skal videre i utdanning og arbeidsliv senere.

Digital dømmekraft

Internett og nye elektroniske løsninger gir barn fantastiske muligheter til å utveksle informasjon, tilegne seg kunnskap og til å underholdes. Gjennom sosiale nettverk holder barn og unge kontakt med venner og kjente, og de er flinke til å ta i bruk alle mulighetene som internett og mobiltelefon gir dem.

Skolene i Karlsøy legger vekt på god og systematisk opplæring i digital dømmekraft på alle trinn. Arbeid med digital dømmekraft hos elevene skal synliggjøres i årsplanene på alle trinn i skolen, og er tverrfaglig.

Applikasjoner

En applikasjon, populært kalt "app" er  en programvareløsning laget for å kjøre på smarttelefoner og nettbrett. Apper er tilgjengelige gjennom digitale distribusjonsplattformer, hvorav de største er App Store (på iOS) og Google Play (på Android). Begrepet app ble i januar 2011 kåret til årets ord for 2010 av American Dialect Society (kilde: snl.no)

Her finner du en oversikt over noen av applikasjonene som Karlsøy kommune installerer for bruk i undervisningen, samt en kort beskrivelse av de ulike applikasjonene.

Applikasjoner som benyttes i skolen

Det finnes mange gode applikasjoner som kan brukes i skolen. Noen er spesifikt knyttet til ett fag, mens andre er applikasjoner som kan brukes i undervisningen av flere fag. Nedenfor er en liste over applikasjoner som skolene vil benytte som støttende applikasjoner i undervisningen.

- Office 365: Benyttes som støtteprogramvare i regning, lesing og skriving. Office365 innehar mange ulike applikasjoner som benyttes på ulike måter.
Les om Office365 for utdanning her

- Skooler: Skooler er en LMS (Learning Management System) hvor samhandlinger mellom lærer og elev samles, det være seg Oppgaver, vurderinger, Inividuelle utviklingsplaner, fraværsregistrering, Kalender, m.m. Skooler fungerer også som samhandlingsverktøy mellom skole og hjem. Denne applikasjonen benyttes foreløpig kun ved Hansnes skole.
Les mer om Skooler her

- Showbie: er en webtjeneste som letter arbeidsflyten mellom lærer og elever, ikke minst i sammenhenger der en bruker lærebrett i undervisningen.
Les om Showbie her (engelsk)

Andre applikasjoner som vil benyttes i 1. og 2. trinn
 iThoughts Tankekart, benyttes til planlegging, tema- og emneoversikter og  presentasjoner. Har støtte for vedlegg
Book Creator En applikasjon der eleven lager sin egen bok med bilder, lenker, filmer, lyd og tekst. Book Creator motiverer til skriving og lesing
Kidspiration Tankekartverktøy for de yngste. Barna kan sette sammen bilder, tekst, tall og lage egne bilder
Tegnebrett Tegne- og fargeleggingsapplikasjon
QRcode App QR kode generator og kodeleser
Number Line Hjelper elevene og visualisere tall-sekvenser og strategier for å telle, sammenligne, legge til, trekke fra, gange og dele
Number Frames

Strukturerer tall i rutenett på fem, ti, tjue, og hundre. Figurer brukes til å dele med, sammenligne og til å konkretisere regnestykker

IntoWords Skrive og talestøttende applikasjon som kan lese opp bokstavlyder, ordlyder og hele setninger. Gir også mulighet for å hjelp til å forme ord og setninger. 

 

Andre applikasjoner som vil benyttes i 3. til 7. trinn
iThoughts Tankekart, benyttes til planlegging, tema- og emneoversikter og presentasjoner. Har støtte for vedlegg
Book Creator En applikasjon der eleven lager sin egen bok med bilder, lenker, filmer, lyd og tekst. Book Creator motiverer til skriving og lesing
Explain Everything Presentasjonsverktøy der eleven blant annet kan lage egne instruksjonsvideoer

QRcode App

QR kode generator og kodeleser
Garageband Musikk og komposisjonsverktøy
IntoWords Skrive og talestøttende applikasjon som kan benyttes til opplesing av egenprodusert tekst og tekst fra nett eller papirbøker.

 Disse listene er ikke uttømmende. I løpet av året vil det komme til flere applikasjoner som skolene finner pedagogisk riktig å benytte.

Utlån, bruk og erstatning

Her finner du dokumenter som er relevante med hensyn til utlån, bruk og erstatning av lærebrett. Ved eventuelle endringer vil foreldre/elever informeres gjennom ordinære kommunikasjonskanaler.

Regler for utlån av læringsbrett i skolen

kjøreregler for nettbrettbruk.pdf

praksis erstatningsansvar.pdf

IKT-reglement skolene i karlsøy.pdf

Lærebrett - Ofte stilte spørsmål

Her er noen svar på spørsmål som ofte dukker opp rundt lærebrett:

Opplæring

Vil elevene få tilstrekkelig opplæring av appene, slik at det vil bli effektivt i undervisningen?

Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig som elevene jobber med fagstoff. Vi har både profesjonelle instruktører/veiledere og lærere som har fått god opplæring i bruk av de ulike appene og i planlegging og gjennomføring av digital undervisning.

Brukerstøtte

Hvordan får elevene brukerstøtte?

Dersom en elev opplever problemer mer lærebrettet eller en app på lærebrettet skal eleven i første omgang ta kontakt med sin kontaktlærer. Dersom problemet er av en slik art at det trenges teknisk support vil læreren kontakte kommunens IT-avdeling, som igjen vil forsøke å løse problemet så raskt som mulig.

Deling (på skolen)

Hvordan skal deling foregå?

Deling vil foregå via Showbie eller AirDrop. Med AirDrop kan du dele for eksempel bilder, video og nettsteder trådløst med iPader som befinner seg i nærheten. Dette kan for eksempel til underveisvurdering av elevarbeider, eller til å distribuere undervisningsmateriell. Showbie vil være appen for deling og samhandling mellom lærer og elev i undervisningssammenheng.

Deling (privat/hjemme)

Kan elevens apper også lastes ned familiens i iPad?

Nei. Skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram (VPP), og det er selve lærebrettet som er registret i det systemet, ikke eleven. VPP fungerer slik at skolen administrerer et visst antall lisenser av hver app. Disse kan trekkes tilbake fra den enkelte og gjenbrukes på andre. Det gir kommunen muligheter til å for eksempel kjøpe klassesett av apper, som en klasse disponerer i en periode og som så kan trekkes tilbake og distribueres til en annen klasse.

Deksel/beskyttelse

Hvilken type deksel skal lærebrettet ha?

Lærebrettet til elevene skal ha et støtsikkert cover. Dette blir levert med brettet, og beskytter både i klasserommet og i skolesekken. I tillegg har brettet funksjoner som gjør det enklere og arbeidsvennlig å bruke brettet. Lærebrettet skal ikke taes ut av dette coveret av sikkerhetshensyn.

Tastatur

Vil elevene bruke eksternt tastatur?

Ja. Elevene vil ha tilgang på eget tastatur (og hodetelefoner) på skolen. Dette har de ikke anledning til å ta med hjem uten at dette er spesielt avtalt med lærer på forhånd.

Knust skjerm

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?

Skolen ønsker å ta hånd om dette. Ta kontakt med adminstrasjon ved uhell. Det er utarbeidet egen praksis for erstatningsansvar knyttet til utlån av lærebrett. Dokumentet er tilgjengelig lengere opp på denne nettsiden.

Eierforhold

Følger lærebrettet den enkelte elev gjennom flere skoleår?

Ja. Elevene får lærebrettet til låns, men hvert brett er "personlig" og følger eleven fra år til år. På lik linje med bøker, innleveres lærebrettet i skoleferien. 

Overvåking og nedlasting

Vil nettbruken og lærebrettene overvåkes på noen måte?

Gjennom administrasjonsrettighetene har skolen anledning til å se elevens brukerstatistikk for filer og fag, hvilket lærebrett som er registrert på hvilken elev, og hvilke apper som er installert på hvert lærebrett. Vi har ikke tilgang til elevens innhold i appene, og kan ikke se hvilke nettsider elevene har vært inne på uten å gå på loggen til det enkelte lærebrett.  Vi kan begrense hvilke funksjoner elever skal ta tilgang til, men vi ser ikke hva de faktisk gjør. Skolen forbeholder seg retten til å slette og reinstallere innhold på enheten. Vi har høyt fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett.

Nedlasting

Hvordan sjekker/hindrer dere nedlasting av 18-års filmer og spill?

Eleven kan ikke selv installere apper! Lærebrettene er konfigurert på en slik måte at det ikke er mulig å laste ned annen programvare enn det skolen bestemmer. Dette gjelder også gratisprogrammer.

Skriveferdigheter

Hva vil dette bety for elevenes håndskrift og skriveerfaring?

Lærebrett vil ikke erstatte håndskrift fullt og helt, og elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd. Men omfanget av analog skriving vil nok reduseres. Hva gjelder skriveerfaring dekkes dette kanskje enda bedre når hver elev har tilgang til lærebrett gjennom hele skoledagen.

Skjermtid

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

På skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør. På hjemmebane må foresatte lage kjøreregler for hvor, når og hvordan lærebrettet kan brukes utover leksearbeidet. Kjørereglene må tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at lærebrettet ikke skal være på rommet etter leggetid.

Oppbevaring

Hva skjer hvis man glemmer å lade lærebrettet?

Lærebrettet bør ha et fast sted for oppbevaring og lading hjemme. De som ikke ønsker å lade lærebrettene over natten, bør innarbeide rutiner for lading når brettet ikke er i bruk. Det vil normalt sett ikke være tid/anledning til å lade lærebrettet på skolen.

Regelbrudd

Hvordan vil skolen håndtere brudd på kjørereglene for bruk av lærebrett?

Dersom skolen oppdager eller får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elever tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd. Skolen vil hjelpe til for å sørge for at bildene blir slettet. Foresatte vil bli kontaktet. Andre mulige sanksjoner fremgår av skolenes ordensreglement.

Sikkerhet

Hva er policy for passord og kode?

Lærebrettet skal være elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre, dette gjelder også foresatte og søsken. Elevene har sitt skolearbeide her og foresattes facebook eller lillebrors spill skal ikke ligge her. En av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger også en bevissthet rundt at passord er personlig. Erfaringer viser at selv de yngste elevene klarer å huske sitt eget passord og kode.