Kommer du over dødt vilt, enten det er påkjørt eller har dødt av naturlige årsaker, må du være oppmerksom på at det finnes egne bestemmelser for registreringspliktige arter. 

I Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt finner du en oversikt over hvilke arter det gjelder. I vår kommune er dette særlig havørn, kongeørn og oter.

I utgangspunktet tilfaller alt registreringspliktig vilt det statlige viltfondet til offentlige museale og vitenskapelige formål. Den som tar hånd om fallvilt av registreringspliktige arter, plikter å melde ifra til kommunen, samt å ta vare på viltet på en forsvarlig måte ved innpakking og innfrysing. Kommunen sørger for at viltet sendes videre til rette instans. 

Dersom finneren ønsker å beholde viltet, plikter finneren å ta vare på det slik at det ikke blir ødelagt. Viltet skal leveres til autorisert preparant innen 4 uker etter at det ble funnet. Preparanten registrerer viltet og merker preparatet med merker fastsatt av Direktoratet. Merkene skal være festet permanent til viltet og må ikke fjernes.