HJERTELIG VELKOMMEN TIL OSS

Sykehjem er en boform som gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem eller omsorgsbolig. En person kan tildeles plass på sykehjemmet når andre alternative tjenester er vurdert og/eller er prøvd ut, og personen er ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål grunnet mentalt eller fysisk funksjonstap.

Karlsøy omsorgssenter ble åpnet i januar 2003 og ligger idyllisk til på Hansnes, Ringvassøya, men flott utsikt ut over Langsund.
 
På sykehjemmet tilbyr vi langtidsopphold, korttidsopphold og rehabilitering til de som av forskjellige årsaker måtte trenge dette.
 
Hvis dine behov endrer seg under oppholdet, kan det bli nødvendig å flytte til en annen avdeling. Dette etter en faglig begrunnelse og vurdering som blir gjort i den avdelingen du bor i. Du og dine pårørende vil bli informert i god tid før en eventuell flytting finner sted.

Ved alvorlig syke og døende pasienter, har vi et rom for pårørende i 2. etasje hvor det er mulighet for overnatting.

Søke sykehjemsplass? Her finner du skjema:

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem

Hjemmel: Vedtatt i Karlsøy kommunestyre 14.06.2017 med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- om omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e.

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i eventuell ventetid dersom plass ikke kan tildeles umiddelbart.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Karlsøy kommune, og som har behov for langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

§ 3 Kriterier for tildeling

Pasienten eller brukeren, eller noen som representerer vedkommende, må ha et uttrykt ønske om å motta langtidsopphold i sykehjem. Samtykkekompetanse må̊ vurderes ved behov jf. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.

Som hovedregel må pasienten eller brukeren være over 67 år.

Før det fattes vedtak om langtidsopphold i sykehjem skal alle andre tiltak være prøvd. Pasienten eller brukeren må ha et omfattende behov for tilsyn og hjelp gjennom hele døgnet.

Faktorer som kan forårsake behov for tilsyn og hjelp hele døgnet:

 1. Kognitiv funksjon
 2. Angst og utrygghet
 3.  Behov for tilsyn og hjelp hele døgnet.

 

 

 

§ 4 Momenter som vektlegges i vurderingen

Momentene som kommunen skal legge vekt på i vurderingen av behovet for langtidsopphold i sykehjem er om pasienten eller brukeren

 1. er til fare for seg selv eller andre, for eksempel ved at vedkommende forlater boligen uten å kunne orientere seg
 2. har behov for avansert medisinskteknisk utstyr som krever umiddelbar nærhet til helsepersonell med spesiell kompetanse, som for eksempel respirator
 3. har en alvorlig grad av kognitiv svikt
 4. ikke er i stand til å varsle om hjelp eller bruke trygghetsalarm
 5. har stor fare for fall, kombinert med kognitiv svikt
 6. ikke tar imot hjelp hjemme, kombinert med kognitiv svikt
 7.  bor alene og har omfattende hjelpebehov
 8. ikke kan motta nødvendig helsehjelp på en forsvarlig måte på grunn av boligens utforming eller beliggenhet og funksjonalitet
 9. er uten samtykkekompetanse og motsetter seg nødvendig helsehjelp

Det skal også legges vekt på omfanget av omsorgsarbeidet fra pårørende. Noen av punktene trenger ikke være kritiske i seg selv, men i kombinasjon kan de utløse omfattende behov for hjelp eller fare for uforsvarlighet i hjemmet.

 

§ 5 Søknadsbehandling

Når pasienten eller brukeren søker om langtidsopphold i sykehjem, skal kommunen vurdere om vedkommende har rett til slikt opphold etter kriteriene i § 3.

Kommunen skal kartlegge pasientens eller brukerens helsetilstand og funksjonsnivå. I kartleggingen skal det innhentes medisinske opplysninger og opplysninger om funksjonsnivå fra fastlegen og andre relevante instanser.

Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbudet. Pasientens eller brukerens evne til å mestre egen hverdag skal også vektlegges.

Inntaksteamet for pleie og omsorgstjenesten i Karlsøy kommune

MANDAT:

Tildeling av alle kategorier sykehjemsopphold, omsorgsboliger og Bo- og service sentret Vannvåg

Sikre en faglig forsvarlig vurdering og behandling av alle søknader, samt løpende vurdering og behandling av alle innvilgede og utsatte søknader/tjenester i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

MØTETID/STED:

Møtene avholdes hver tirsdag kl. 12.15 – 13.15 på aktivitetsrommet Karlsøy omsorgssenter

MEDLEMMER:

Avdelingsleder åpen omsorg, avdelingsleder sykehjem, pleie- og omsorgsleder, fysioterapeut, tilsynslege, avdelingssykepleiere fra sykehjem og åpen omsorg

 

 

 

§ 6 Rett til vedtak

Kommunen kan fatte vedtak om avslag på søknad om langtidsopphold når det er forsvarlig at pasient eller bruker med omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester bor hjemme (i egen bolig) i påvente av langtidsopphold i sykehjem.

Vedtaket skal opplyse om vedkommende fyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem og kommer på kommunens venteliste, jf. § 7.

Pasienter og brukere har rett til å klage over vedtak om avslag på sykehjem og plass på venteliste for langtidsopphold, jf. pasient. Og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd og § 7-2

 

§ 7 Ventelister langtidsopphold sykehjem

Pasienter og brukere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan bo i egen bolig i påvente av plass på sykehjem, skal føres på kommunens venteliste for langtidsopphold.

Ved hver tildeling av langtidsopphold på sykehjem, skal kommunen vurdere det individuelle behovet til nye søkere og alle som står på kommunens venteliste for langtidsopphold.

Kommunens venteliste for langtidsopphold gir ingen fortrinnsrett til plass på sykehjem, og senere plasserte pasienter og brukere vil kunne få plass først dersom deres behov vurderes som større.

 

§ 8 Klage

Reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 gjelder tilsvarende for klager etter denne forskriften.

§ 9 Avgjørelsesmyndighet

Forvaltningskontoret har delegert myndighet til å fatte vedtak i tråd med denne forskriften.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 14.06.2017

EN NY HVERDAG

Å komme på sykehjem kan oppleves trist for noen, men for andre oppleves det som en stor lettelse. De som jobber på sykehjemmet vil på alle måter hjelpe deg og dine pårørende med de behov som dere måtte ha.

Som ny på sykehjemmet ønsker vi å bli kjent med deg og få vite litt om din historie. På bakgrunn av dette vil vi deretter utarbeide en individuell pleieplan for å dekke dine behov for omsorg og pleie.

Vi er også interessert i å vite noe om hvor du er født, oppvekst, skolegang, jobb, sosialt liv og lignende. Hvis mulig, ville det være fint om du kunne ta med bilder/album som du har lyst å dele med oss.

Vi håper at du skal kunne få en ny og meningsfylt hverdag hos oss, og det vil vi kun klare i samarbeid med deg, dine pårørende og personalet.

 

RUTINER

Måltider:

Frokost serveres kl 09:00 på våre avdelingskjøkken. Lunsj fra kl 12:30, middag kl 16:00 og kvelds fra ca kl 18:30. I tillegg blir det servert mellommåltider på formiddag og ettermiddag. Maten er tradisjonell og rikelig og lages på vårt eget storkjøkken.

Besøkstid:

Pasientens familie og venner er alltid velkommen. Samtidig trenger pasienten rolige perioder. Derfor ønsker vi å gjøre oppmerksom på middagshvilen og nattero etter kl 21:00. Selvfølgelig finnes det individuelle behov som vi imøtekommer.

Visittid:

Tilsynslegen er på sykehjemmet to ganger i uken. Hvis pasient eller pårørende ønsker å snakke med leget, er dette fult mulig å få til. Det gjøre avtaler på forhånd med avdelingssykepleier. Medikamenter skal dekkes av sykehjemmet under oppholdet.

Verdigjenstander (smykker og ringer) oppbevares på eget ansvar. Verdifulle ting kan låses inn på avdelingene.

Vask av klær:

Klær som pasienter er ekstra redde for, ønsker vi at pårørende vasker. Enkel reparasjon av klær (søm) blir utført på sykehjemmet.

Merking av tøy:

Pasientens tøy blir merket i avdelingen med et tall. Pårørende kan være behjelpelig med dette.

VÅRE VIKTIGSTE RESSURSER

På sykehjemmet jobber det til daglig sykepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, kokker og kjøkkensatte, vaskeriansatte, rengjøringspersonell, tilsynslege, fysioterapeut og administrasjon.

Personalet er våre viktigste ressurser. De sørger for at pasientenes behov i det daglige ivaretas. Hver pasient får tildelt en primærkontakt under oppholdet på sykehjemmet.

Vi ønsker at pårørende tar med personlige ting som bilder, møbler og pyntegjenstander for å sette et personlig preg på hver enkelt rom.

PRAKTISK

Privat økonomi:

Vi har en frivillig lommepengeordning. Ordningen fungerer slik at vi har en felles konto i Sparebank 1 NN, vi har en kontantkasse i safe på sykehjemmet, og det føres regnskap over inn og uttak. Pengene benyttes til frisør, fotpleie, bytur, klær, personlig hygieneartikler som måtte ønskes og evnt. andre ting som skulle bli nødvendig.

Vederlag:

I henhold til forskrift om vederlag for opphold i institusjon har korttidsopphold faste satser pr døgn. Langtidsopphold betales etter søkers økonomi. Vi viser til gjeldende forskrifter om vederlagsbetaling.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med vår konsulent Jorunn Amundsen.

Kjøkken:

Vi har eget kjøkken hvor kjøkkenpersonalet lager velsmakende mat til hele omsorgssenteret. De lager også middag til de som trenger å få mat bringet hjem.

Vinterhagen:

I Vinterhagen er det månedlige sammenkomster med sang og musikk. Det holdes også månedlige gudstjenester her, og presten er tilgjengelig for private samtaler. Om det er ønskelig, er det også mulig å feire fødselsdager i Vinterhagen.

Aktiviteter:

 • Bingo hver uke
 • Felles trim med fysioterapeut x 1 pr. uke
 • Arrangerte turer både rundt om i kommunen og til Tromsø
 • Samarbeid med kulturskolen, skolen og barnehager. Tilbud om ulike kulturelle stunder sammen med barn og unge.

Vaskeriet:

Vaskeriet tar seg av klesvask – både felles og privat tøy.

Frisør/fotterapeut:

Det kan gjøres timebestilling om dette på fast avtalte dager.

 

Kontaktinformasjon:

 

Marit Sørensen, konst. pleie- og omsorgsleder:

Telefon: 777 46 082 / 90 89 92 79

Epost: marit.sorensen@karlsoy.kommune.no

Postadresse: 9130 HANSNES

Monica Nyrud, konst avdelingsleder: 777 46 083

monica.nyrud@karlsoy.kommune.no 

Jorunn Amundsen, konsulent pleie og omsorg:

Telefon: 777 46 078 / 911 33 979

Epost: jorunn.amundsen@karlsoy.kommune.no