Hvem må ha utslippstillatelse?

Alle bygninger med innlagt vann, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, skal ha utslippstillatelse. Dette gjelder likevel ikke for bygninger eller anlegg som var bygget før 1972, og som ikke er rehabilitert eller vesentlig utvidet senere. Kommunen kan likevel stille krav om oppgradering av disse gamle anleggene. Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse. Unntaket er hvis det er etablert tett tank for toalettavløp.

Når må du søke om utslippstillatelse

Det må søkes om utslippstillatelse:

 • før etablering av et nytt utslipp av avløpsvann, for eksempel i forbindelse med bygging av ny bolig, eller ved innlegging av vann i fritidsbolig.
 • før vesentlig økning av utslipp, for eksempel hvis du innreder en ny hybelleilighet med eget bad eller toalett i huset.
 • før man gjør endringer med det utvendige avløpsanlegget. Eksempler på dette er hvis man har fått pålegg om å etablere nytt avløpsanlegg, vil bytte ut den gamle septiktanken med et moderne renseanlegg eller flytte utslippspunktet.

Hvordan søker man om utslippstillatelse

Nøytral fagkyndig

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjonen for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. En nøytral fagkyndig er et nøytralt uavhengig foretak med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse.

Kravet er satt for at det prosjekterende foretaket, uavhengig av leverandør/produsent eller type renseløsning, skal ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra:

 • naturgitte forutsetninger
 • miljø (rensekrav)
 • tiltakshavers behov
 • andre brukerinteresser (drikkevannskilder, badevann, ...)
 • økonomi

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om et foretak kan betegnes som nøytral fagkyndig.

 

 

Ansvarlig foretak

For søknaden gjelder kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak og ansvarsrett.

 • Eier og bruker av anlegget, vil i søknaden ha funksjonen: "tiltakshaver".
 • Tiltakshaver må engasjere et "ansvarlig foretak" til å søke kommunen om utslippstillatelse, og tillatelse til å bygge/oppgradere avløpsanlegget.
 • Foretaket vil ha en "ansvarlig søker", som vil være bindeledd mellom tiltakshaver og kommunen. All kommunikasjon med kommunen skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker. 
 • Anvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. 

Hvis du ikke får noe tilbakemelding fra oss i løpet av 3 uker, ta gjenrne kontakt og sjekk opp om saken har kommet frem. Ved uklarheter eller spørsmål ta gjerne kontakt!

Gebyr for saksbehandling

Kommunen tar gebyr for å dekke sine kostnader til behandling av søknaden. Det må betales gebyr uavhengig av om søknaden blir godkjent eller ikke. Kommunen sender faktura for gebyr når vedtak er gjort. Beløpets størrelse går fram av kommunens gebyrregulativ.

 

Gebyrene for behandling av utslippssøknad settes i utgangspunktet sammen av:

 • gebyrer for saksbehandling etter forurensningsloven
 • gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven