Generelle bestemmelser og forretningsvilkår

Brukere av Karlsøy havn har plikt til å gi opplysninger som er nødvendige til bruk ved trafikkplanlegging, føring av statistikk og beregning av gebyrer og vederlag. Utestående fordringer som har forfalt, inndrives iht. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav. Karlsøy havn kan kreve at havnebrukere stiller økonomisk sikkerhet for betaling av gebyrer og vederlag. Ved forsinket innbetaling svares morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Utførte oppdrag, ytelser og tiltak som ikke er beskrevet i dette dokumentet blir fakturert med påløpte kostnader eller etter avtale. Dette gjelder også ytelser og tiltak iverksatt av Karlsøy havn ut fra miljø- eller sikkerhetshensyn. 

Dersom det er funnet feil i grunnlagsopplysninger og det kan dokumenteres at det som følge av disse feilene er betalt for mye i gebyr eller vederlag, kan regulering finne sted etter påkrav overfor Karlsøy havn, men ikke senere enn 3 måneder fra betalingsdato. Karlsøy havn kan, når særlige grunner foreligger, nedsette eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag.

I den grad Karlsøy havn skulle bli forhindret fra å levere en avtalt ytelse, kan det ikke kreves erstatning for påførte følgeskader med mindre annet følger av dette dokument. Et dokumentert krav må i så fall sendes til Karlsøy havn innen rimelig tid og senest 6 måneder etter at skaden har oppstått.

Alle priser angitt i dette dokumentet er oppgitt i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift.

Definisjoner

BT: Bruttotonn. Enhet oppgitt etter Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøy av 23. juni 1969. BT framgår av fartøyets tonnasjesertifikat.

Fartøy: Enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet.

Kommunens sjøområde: Område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled.

Vederlag: Betales for bruk av Karlsøy havns infrastruktur og tjenester Vederlagssatser fastsettes på forretningsmessige vilkår.

Gebyr: Betales for selvkostdekning av de varer og tjenester gebyrene omfatter.

Vederlag

Prisliste er under utarbeidelse.

Farvannsavgift

GebyrtypeEnhetSats
FarvannsavgiftPr. bruttotonn pr. anløpkr 0
Farvannsavgift- minimumsavgiftPr. anløpKr 0

Saksbehandlingsgebyr

Tiltakshaver plikter å betale for dekning av Karlsøy kommunes kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak etter havne- og farvannslov § 14 første ledd. Saksbehandlingsgebyret ilegges per søknad.

Enkel flytebryggePr. søknadKr 3000
Fortøyingsinstallasjoner, kaier, brygger, utfyllinger, opplag av fartøy, ledninger, kabler, rør, med videre.Pr. søknadKr 6000
ForhåndskonferansePr. befaringKr 2000
Befaring ( reisekostnader kommer i tillegg)Pr. befaringKr 1500
Oppfølging av ulovlige tiltak eller tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal belastes gebyr etter medgått tidPr. sakKr 5000

Eventuelle ekstraordinære utgifter som oppstår rundt behandling av søknad kan kreves i tillegg. 

Avfallsgebyrer fra skip

Avfallsgebyrene er ikke aktiv. Avfallsplaner er under arbeid.

Skip som anløper havn i Karlsøy kommune skal betale avfallsgebyr til kommunen. Gebyr innkreves uavhengig av om det leveres avfall fra skipet til mottaksordningen. Avfallsgebyr ilegges per anløp.

GebyrtypeEnhetPris
GrunngebyrAntall personer* x døgn siden forrige leveringshavn x prisKr X per døgn

Ved levering av avfall betales tillegg etter type fraksjon og beregningsgrunnlag.

FraksjonBeregningsgrunnlagPris
Oljeavfall og annet farlig avfallSkipets BT x døgn siden forrige leveringshavn x prisKr X
LasteresterPris per påbegynte m³ levert x prisKr X

*Antall personer er definert som antall personer skipet har tillatelse til å transportere.

Kaivederlag industrikaier

Kaivederlag beregnes med utgangspunkt i bruttotonn. Den er forskjellig ut fra fartøytype.

Minstepris kaivederlag per døgn.

PristypeFartøystypePris
Minstepris fartøyFartøy under 11 meterKr 343
Minstepris fartøyFartøy mellom 11-15 meterKr 400
Minstepris fartøyFartøy mellom 15-30 meterKr 441
Minstepris fartøyFartøy over 30 meterKr 773

Flytebrygger

PristypePrisStrøm
Yrkesfisker3700 eks. mva per breddemeter pr årStrøm kommer i tillegg
Fritidsbåt4150 inkl.mva per breddemeter pr årStrøm kommer i tillegg

Varevederlag

VaretypePris
Last over kai, gjelder all type last ( industrikaier)Etter avtale

Strøm

Levering av strøm beregnes gjennomsnittlig av kommunen på årlig basis.

BeskrivelsePris
Levering av strømOmtrent kr 2 pr kWt

Kontakt

Har du behov for å komme i kontakt med havnedrift? Da kan du sende en epost til havnedrift@karlsoy.kommune.no