A Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling, vil purregebyr og forsinkelsesrente påløpe.

Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/delingsloven).

A.3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal tilhørende gebyr være betalt. Likeså skal kartforretnings- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt før det utstedes målebrev/matrikkelbrev eller registreringsbrev.

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

A.6 Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet for gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarende gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringsloven.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre.

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for kommende år.
​Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende regulativ skal indeksreguleres, skal satsene avrundes i hele kroner.

B Attester o.l., og tjenester som skal betales etter medgått tid

B1 Attester o.l.

For attester o.l., som kommunen kan kreve gebyr for i medhold av plan- og bygningsloven og delingsloven, og som ikke er spesifisert i regulativet for den enkelte lov, kan kreves følgende gebyr:

A

For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest o.l. hvor alle relevante opplysninger er tilgjengelige ved kontoret:

Kr   1300       

B

Søknadspakke

Kr   1500

 

 

For register- eller protokollutskrift og attest som krever mer enn et halvt timeverk, kan det kreves gebyr etter medgått tid og satser i B.2.

B.2 Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

A

Kontorarbeid

kr  1150  

B

Feltarbeid: Enkeltperson

kr  1150

 

C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven

C.1 Kart og eiendomsoppgaver § 2-1

C. 1.1 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider

For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales i henhold til følgende tabell:

FKB standard

Format

A4

Format

A3

Format

A2

Format

A1

Format

A0

FKB-A

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

FKB-B

kr 0

kr 0

Kr 250

Kr 300

Kr 350

FKB-C

kr 0

kr 0

Kr 250

Kr 300

Kr 350

FKB-D

kr 0

kr 0

Kr 250

Kr 300

Kr 350

 

For kopi av digital kartbase levert på digital form:

     kr 1,50 per kbyte pluss et grunngebyr på kr 750,- per leveranse.

C.2 Plansaker § 12-3 

Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer (jf. pbl. §12-3). Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner. Gebyret belastes forsalgsstiller.

C.2.1 Privat forslag til detaljreguleringsplan § 12-3,
eller endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan §§ 12-3 og 12-14

Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pkt. A, B og eventuelt C.

A) Behandlingsgebyr:

Pr. regulering                                                                     kr 42.500

B) Arealgebyr:

Ved beregning av areal skal LNFR-områder trekkes fra.

  1. Areal inntil 10.000 m2                                                          kr 32.500
  2. Areal inntil 20.000 m2                                                          kr 40.500
  3. For arealer over 20.000 m² betales et tillegg
    for hvert påbegynt arealintervall på 1.000 m²                      kr 1.500

C) Merarbeider utover normal saksbehandling:                                   etter medgått tid.

D) Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr pr. time, jf. B.2 dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

E) Annet

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det faktureres etter medgått tid. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

C.2.2 Mindre planendring, jf. pbl. § 12-14

For mindre endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr:

Basisgebyr:

A

Endringer jf. pbl. § 12-14        

 Kr 18.500

 

 

C.2.3 Konsekvensutredning

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50% av behandlingsgebyr C.2.1.A.


C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

C.3.1 Forhåndskonferanse, pbl. § 21-1

Forhåndskonferanse

Vederlagsfritt

C.3.2 Grunngebyr og gebyr for mangelfull søknad

C.3.2.1

Grunngebyr for førstegangsbehandling av søknad etter punkt C.3.3 og C.3.5

Grunngebyr må betales selv om søknad trekkes eller avsluttes.

Kr  2.000

C.3.2.2

Gebyr for mangelfull søknad.

Gebyr for søknad som mangler dokumentasjon/opplysninger som må
innhentes før søknaden kan behandles.

Kr  2.200

 

C.3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl. § 20-4

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Kr  5.500


C.3.4 Dispensasjon, jf. pbl. § 19-1  

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.2, C.3.3, og C.3.5

C.3.4.1

For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og må behandles av plan- og driftsutvalget. Minstesats

Minstesats

Kr  9.500

C.3.4.2

For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og kan behandles av administrasjonen, og krever høring av sektormyndigheter.

Minstesats

Kr  6.500

C.3.4.3

For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og kan behandles av administrasjonen, og som ikke krever høring av sektormyndigheter.

Minstesats

Kr 4.000

 

C.3.5 Søknadspliktige tiltak, jf. pbl. § 20-1

Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.

Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr.

Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det betales gebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales per enhet som inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare vedkommende enhet.

Oppdeling av tillatelse, jf. pbl. §21-2, i rammetillatelse og igangsettingstillatelse:

A

Rammetillatelse           75% av gebyr

B

Igangsettingstillatelse   50% av gebyr  

 

C.3.5.1 Tiltak, jf. pbl. § 20-3, gjelder for saker i pbl. §20-1 a, b, g, j, k og l

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

k) vesentlig terrenginngrep

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

A

Tiltaksklasse 1.  Minstegebyr

Kr  15.000

B

Tiltaksklasse 2 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr

Kr  24.500

C

Tiltaksklasse 3 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr  

Kr  40.000

Hvor boligbygning har flere boenheter som tilfredsstiller de bygningsmessige kravene til å kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det betales følgende tillegg pr enhet:

D

Enhet nr. 2 til og med nr 5: 50 % av gebyr

E

Fra og med enhet nr. 6: 20 % av gebyr

 

C.3.5.2 Tiltak, jf. pbl. § 20-3, gjelder for saker i pbl. § 20-1 c, e, f, h og i 

c) fasadeendring

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

h) oppføring av innhegning mot veg

i) plassering av skilt og reklameinnretninger

A

Tiltaksklasse 1. Minstegebyr

Kr    6.500 

B

Tiltaksklasse 2 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr

Kr  13.500

C

Tiltaksklasse 3 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr  

Kr  20.500

 

C.3.5.3 Tiltak, jf. pbl. § 20-3, gjelder for saker i pbl. § 20-1 d

d)  bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a

Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v.                       Gebyr lik C.3.5.2 

B

Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller anlegg. Gebyr lik C.3.5.1

 

C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse

C.3.6.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

A

Endring i forhold til gitt tillatelse, søknadspliktige tiltak. Minstegebyr

Kr  4.000

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver og som ikke medfører registeroppdatering.

Minstegebyr

Kr  2.100 

 

C.3.7 Plassering og beliggenhetskontroll

Grunngebyr + medgått tid og materiell

Grunngebyr

Kr  5.500 

B

Ved samtidig påvisning av ekstra bygg betales det medgått tid og materiell.  

 

                                                  

C.3.8 Midlertidig brukstillatelse                                                                    

Gebyr for midlertidig brukstillatelse er kr  4.500

C.4 Ulovlige byggearbeider, jf. pbl. kap. 32

Ved ulovlig igangsatt byggearbeid, kan tiltakshaver gebyrlegges for ulovlighetsoppfølging
med et beløp tilsvarende gebyr for denne type tiltak i henhold til regulativet.


Ved eventuell etterfølgende søknad om godkjenning av tiltaket, betales i tillegg ordinært
gebyr for søknadsbehandlingen.

Der tiltakshaver uoppfordret søker om godkjenning av tiltak etter at det er utført, betales
ordinært gebyr og ikke gebyr for ulovlighetsoppfølging etter første ledd.

Ved særlig omfattende og ressurskrevende ulovlighetsoppfølging, kan det kreves gebyr etter
medgått tid.

C.5 Overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8

Det kan kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for særlig omfattende
oppfølging etter tilsyn med pågående byggetiltak hvor det avdekkes brudd på bestemmelser
eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Det kan i tillegg kreves dekning av nødvendige og dokumenterte utgifter til utføring av
tilsynet, herunder innhenting av sakkyndig bistand, jf. pbl. § 25-2, 2. ledd.

D Oppmålingssaker og matrikkelføring

D.1 Oppretting av matrikkelenhet

D.1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn              

Areal inntil 0,2 dekar

Kr  14.000

B

Areal til og med 0,5 dekar                                                                 

Kr  18.000 

C

Areal til og med 2 dekar  

Kr  24.000 

Areal 2 til 5 dekar

Kr  32.000

E

Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr                       

Kr  35.000

F

Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, i samme sak, er gebyret fra tomt 2 t.o.m. 5

60 %

G

Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, i samme sak, er gebyret fra og med tomt 6  

40 %

 

 D.1.1.2 For tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet eller uregistrert samferdselsgrunn

A

Areal til og med 500 m²

Kr  12.000 

B

Areal 500 m² til og med 5 dekar

Kr  15.000

C

Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr  

Kr  20.000

Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående tabell.                                                                                                                                                   

D.1.1.3 Arealoverføring, areal til og med 500 m2                                                                        Kr  15.000

 

D.1.1.4 Registrering av punktfeste

Inntil tre punktfester, som ligger på ett registernummer, og som blir etablert i samme sak, per punktfeste 

Kr  10.000

For overskytende punktfeste etablert samtidig på samme eiendom, 80 % av fullt gebyr.

D.1.1.5 Justering av eksisterende grense

Grensejustering i forbindelse oppretting av grunneiendom og festegrunn, og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, inngår i nevnte gebyr.

D.1.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr etter regelen i pkt. A.7. Minstegebyr     

Kr  3.000 

 

D.2 Registrering uten kartforretning

D.2.1 Utstedelse av matrikkelbrev for grunnareal til seksjon, per seksjon

Hvor utarbeiding av matrikkelbrev krever markarbeid, er gebyret per seksjon

Kr  7000

B

Hvor utarbeiding av matrikkelbrev ikke krever markarbeid, er gebyret per seksjon 

Kr  4000

Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser.

 

D.2.2 Utstedelse av matrikkelbrev                                                       Kr  500

 

D.3 Påvisning og klarlegging av grense

D.3.1 Påvisning og klarlegging av grense

For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt matrikkelbrev, målebrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard, er gebyret:

Til og med to punkter

Kr  5.000

B

Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre

Kr  1.500

C

Dersom det ikke foreligger koordinatbestemt matrikkelbrev, målebrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard 

Gebyr som D1.1.1

   

 

D.4  Registerutskrifter

Det skal betales gebyr i samsvar med pkt. B.1 og C.1

E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner, § 7

E.1  Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

Sak som krever befaring:

Fem rettsgebyr  

B

Sak som ikke krever befaring:  

Tre rettsgebyr

 

E.2 Gjennomføring av oppmålingsforretning for grunnareal som inngår i en seksjon. 

Gebyr fastsettes etter reglene i kap. D.1

E.3  Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

F Saksbehandling om utslipp fra mindre avløpsanlegg og avfallsplaner, jfr. forurensningsloven § 52a og forurensningsforskriften § 11-4

 F.1 Søknadssaker

Det skal betales gebyr per utslipp etter følgende satser:

Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE

Kr   6.000 

B

Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE 

Kr 12.000

G Konsesjons- og delingssaker

G.1 Saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker

 

Behandling av saker etter jordloven

Kr   2.000 

B

Konsesjon ved erverv av fast eiendom 

Kr   5.000

H Eiendomsopplysninger

H.1 Gebyr for eiendomsinformasjon eller meglerpakke

Eiendomsinformasjon/meglerpakke               

Kr   3.000  

 

I Gebyr ved tilsyn

I. 1  Generelt

I.1.1
Det skal betales gebyr for tilsyn som følge av brudd på eller manglende oppfyllelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

I.1.2
Gebyr beregnes etter medgått tid med timesats fastsatt i regulativet pkt B.2

I.1.3
Gebyr ved tilsyn etter medgått tid faktureres fortløpende og dokumenteres med timeliste. Gebyr etter punkt I.2 faktureres når tilsynet avsluttes med rapport.

I.1.4
Gebyret faktureres som hovedregel tiltakshaver. Dersom kommunen finner det klart at ett eller flere foretak med ansvarsrett kan holdes ansvarlig for regelbruddet, kan gebyret faktureres vedkommende foretak.

I.1.5
Dersom det gjennom slikt tilsyn avdekkes at det ikke har skjedd regelbrudd, skal det ikke betales gebyr. Eventuelt betalt gebyr refunderes.

I.1.6
Det skal ikke betales gebyr for tilsyn som iverksettes av kommunen av eget tiltak.

I.2 Tilsyn ved arbeid i strid med plan- og bygningslovgivningen

I.2.1
For tilsyn ved tiltak som utføres i strid med gitte tillatelser, vilkår i tillatelser eller øvrige bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, betales gebyr etter medgått tid.

I.2.3
Ved avholdt befaring betales minimum gebyr 3 x timesatsen, jf B2, pr. befaring.

I.2.4
Gebyr for sakkyndig bistand, pbl. § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter.

I.3 Tilsyn ved brukstillatelse/ferdigattest

I.3.1
For tilsyn ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der vilkårene for brukstillatelse eller ferdigattest ikke er oppfylt, betales gebyr etter medgått tid.

I.3.2
For tilsyn som følge av at vilkår i midlertidig brukstillatelse ikke er oppfylt innen fastsatt frist, betales gebyr etter medgått tid.

I.3.3
For tilsyn ved anmodning om ferdigattest mer enn 3 år etter at tiltak er tatt i bruk, betales gebyr etter medgått tid.