Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes, arbeid igangsettes eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet de ulike sakstypene medfører. Samlet fakturert gebyr dekker saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

For enkelte tjenester tilkommer statlige gebyrer, for eksempel tinglysningsgebyr eller dokumentavgift. Disse faktureres sammen med kommunens gebyrer etter denne forskriften.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet komplett sak mottas i kommunen, med mindre noe annet kommer frem av regulativet.

Gebyret for innsendte planforslag faktureres etter oppstartsmøte, etter fastsetting av planprogram og ved vedtak om offentlig ettersyn.

Gebyret for bygge- og delesaker faktureres som hovedregel når vedtak fattes. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse, brukstillatelse).

Tinglysingsgebyr og kommunens saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales til kommunen innen den frist kommunen setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis ikke gebyrene er innbetalt innen fristen, jf. eierseksjonsloven § 15 første ledd.

Gebyr for matrikkelsaker beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken fremmes for kommunen. Gebyret skal være betalt før arbeid med oppmålingsforretning igangsettes.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet

Regulativets gebyrer er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32 eller eierseksjonsloven § 15, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Enkeltvedtak etter § 1-5 om urimelig gebyr kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter reglene i forvaltningsloven. 

§ 1-7. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad mv.

Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det kommer frem av regulativene hvor stor andel som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 1. pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
 2. Mtl: Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven).
 3. Eiersl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
 4. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften).
 5. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
 6. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 7. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 8. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 9. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet eller per endring av bruksenhet.
 10. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 11. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.           
 12. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, garasje, anneks/uthus, kontorenhet, verksted og lager.
 13. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 14. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper fra 211 til 840 er alt annet enn bolig.
 15. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 16. Bebygd areal (BYA): Bebygd areal bestemmes av den horisontale projeksjonen av bygningens utvendige dimensjoner på terreng (fotavtrykket).
 17. Daa: Dekar, 1.000 kvadratmeter.

Kapittel 2 – Private planforslag (reguleringsplaner)

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for kommunens arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal fremmes.

Gebyr for oppstartsmøte og andre møter faktureres i etterkant av møtet. Gebyr for planprogram faktureres når planprogram fastsettes.  Øvrig saksbehandlingsgebyr faktureres i forbindelse med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

§ 2-2. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time

 1190,-

       

§ 2-3. Gebyr ved avslutning av planforslag

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y For søknader som trekkes eller ved manglende oppfølging etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag og er mottatt Per planforslag

25 %

Vnr. Y For sak som avsluttes eller ved manglende oppfølging etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak Per planforslag

50 %

Vnr. Y For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak Per planforslag

100 %

§ 2-4. Gebyr for behandling av privat planforslag, jf. pbl § 12-11

Alle planforslag betaler gebyr etter § 2-4-1 til § 2-4-3. For de planforslagene det gjelder betales tilleggsgebyr etter § 2-4-4 til § 2-4-6.

§ 2-4-1. Grunngebyr

Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

Grunngebyr Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Privat planforslag Per forslag

 9520,-

       

§ 2-4-2. Gebyr for møter

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Gebyret dekker kommunens forberedelser, deltakelse i møtet samt referat og etterarbeid. For andre møter betales eget gebyr.

Møter, jf. pbl § 12-8 Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Oppstartsmøte Per møte

14.280,-

Vnr. Y Underveismøter / dialogmøter Per møte

9.520,-

Vnr. Y Bygde- / Nabomøte Per møte

11.900,-

 

§ 2-4-3. Gebyr for planområdet og bebyggelsens areal i planforslaget

Alle private planforslag skal betale gebyr etter planområdets areal og bebyggelsens areal. Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur- og friluftsformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder tas ikke med i beregningen.

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Behandling av reguleringsplanforslag Per planforslag, inntil 2 daa

38.080,-

Vnr. Y Behandling av reguleringsplanforslag Per planforslag, fra 2 til 5 daa

41.650,-

Vnr. Y Behandling av reguleringsplanforslag Per planforslag, fra 5 til 10 daa

47.600,-

Vnr. Y Behandling av reguleringsplanforslag Per planforslag, fra 10 til 20 daa

53.550,-

Vnr. Y Behandling av reguleringsplanforslag Per planforslag, over 20 daa

59.500,-

 

I områder regulert til bolig eller fritidsboliger kommer et tillegg pr kvadratmeter BYA som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Regulert til bolig- og fritidsboligformål Per 500 m2 BYA

3.570,-

       

Gebyr betales bare for de første 5000 m2 BYA

I områder regulert til andre byggeformål enn bolig og fritidsbolig kommer et tillegg som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11 Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.) Per 500 m2 BYA

2.380,-

       

Det beregnes kun tillegg for de første 10.000 m2 BYA.

§ 2-4-4. Strid eller i tråd med overordnede planer

Reguleringsplan som er i strid med overordnede planer Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Planforslag som er i strid med overordnede planer gis et tilleggsgebyr Per planforslag

8.330,-

       

§ 2-4-5. Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever planprogram og/eller konsekvensutredning (KU) skal det betales tilleggsgebyr.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14 Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y For planer som krever planprogram Per planforslag

11.900,-

Vnr. Y For planer med konsekvensutredning For 1 til 3 KU-tema

8.925,-

Vnr. Y For planer med konsekvensutredning Flere enn 3 KU-tema

11.900,-

§ 2-4-6. Planforslag i sentrum / tettbebygd strøk

Planforslag i sentrumsområder eller øvrige tettbebygde strøk skal betale tilleggsgebyr.

Arealformål Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Planforslag i sentrum eller tettbebygd strøk Per planforslag

8.925,-

       

 

§ 2-5. Utfylling og endring av plan

 

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling og endring av plan Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad

Fullt gebyr, etter § 2-4

Vnr. Y Mindre endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad

23.800,-

§ 2-6. Mangelfulle plandokumenter som kommunen må rette opp

I tillegg til det beregnet gebyr etter § 2-3, påløper det et tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form. Gebyret gjelder i de tilfeller kommunen har merarbeid ved retting av dokumenter.

Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp kartgrunnlaget.

Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter.

Kapittel 3 – Byggesak

§ 3-1. Generelt

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

§ 3-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse, eksempelvis arkiv, infrastruktur mv. Ferdigattest som utstedes i løpet av fem år etter opprinnelig byggetillatelse dekkes også av grunngebyret.

Grunngebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12001

Søknadspliktige tiltak

Per søknad

Kr 2 080,-

§ 3-3. Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet. Gebyret skal også betales ved endring av bruksenhet. Gebyret gjelder også meldepliktige tiltak, som ikke er søknadspliktige.

Registreringsgebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12002

Registreringspliktige tiltak

Per matrikkelenhet

Kr 2 770,-

       

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn etter plan- og bygningsloven. 20 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid. For tiltak som åpenbart vil medføre ekstraarbeid utover normal arbeidsmengde for sakstypen, skal gebyret beregnes etter medgått tid. Timesatsen gjelder også for søknader etter pbl kapittel 18.

Timepris

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12003

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 690,-

       

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Tilbaketrekking av søknad

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12004

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling

Per søknad

Grunngebyr

Vnr. 12005

For søknader som trekkes etter utsendt mangelbrev

Per søknad

Grunngebyr + 25 % av saksbehandlingsgebyr

Vnr. 12006

For sak som avsluttes etter saksbehandling, men før vedtak

Per søknad

Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr

 

§ 3-7. Mangelfulle søknader

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett i henhold til kravene i SAK kapittel 5. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev fra bygningsmyndighetene, påløper det gebyr for hvert påfølgende mangelbrev.

Mangelbrev

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12007

Gebyrreduksjon for komplett søknad ved første gangs innsendelse

Per søknad

Kr 1 040,-

Vnr. 12008

  Utsendelse av mangelbrev.
  Beregnes for hvert påfølgende mangelbrev etter det første.

 Per mangelbrev

Kr 1 040,-

Vnr. 12009

  Avvisningsvedtak

 Per søknad

Kr 1 380,-

§ 3-8. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr. Første forhåndskonferanse er dekt gjennom saksbehandlingsgebyret. Fra og med andre forhåndskonferanse påløper det gebyr i henhold til tabellen under.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12010

 Forhåndskonferanse, tiltak uten ansvarsrett

 Per møte

Kr 2 080,-

Vnr. 12011

 Forhåndskonferanse, tiltak med ansvarsrett

 Per møte

Kr 2 080,-

§ 3-9. Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr så lenge endringene ikke dekkes av øvrige bestemmelser i regulativet. Søknad om endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr.

Søknad om endring av gitt tillatelse

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12012

 Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak,   betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr (unntatt   dispensasjon) for ny søknad

 Per søknad

25 %

Vnr. 12013

 Ved større endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak,   betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr (unntatt   dispensasjon) for ny søknad

 Per søknad

50 %

Mindre endring: ingen endring kreves i matrikkelen.

Større endring: krever endring i matrikkelen. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt saksbehandlingsgebyr. Det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak. Dersom endringen utløser ny søknad om dispensasjon, betales i tillegg gebyr etter § 3-10.

§ 3-10. Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

Dispensasjon etter pbl § 19-1

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12015

  Dispensasjon som krever politisk behandling

 Per forhold

Kr 6 930,-

Vnr. 12016

  Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt

  Per forhold

Kr 5 540,-

Vnr. 12017

  Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt

  Per forhold

Kr 2 080,-

Vnr. 12018

  Tillegg for høring hos sektormyndighet

  Per forhold

Kr 2 770,-

§ 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett. Grunngebyr kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyret. Det samme gjelder registreringsgebyr dersom tiltaket er registreringspliktig i matrikkelen.

§ 3-11-1. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål) benyttes satser avhengig av bruksenhetenes formål.

 

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b

  Beregningsenhet

Gebyr

Bolig og fritidsbolig:

BRA inntil 200 m2

BRA over 200  m2

 

Vnr. 12020

Vnr. 12021

Bolig/fritidsbolig med inntil 2 boenheter
Bygningstype 111-124, 161-163

Per bygning

Kr 4 850,-

    Kr 5 540,-

 

Vnr. 12022

Vnr. 12023

Rekkehus, kjedehus og andre småhus
Bygningstype 131-136

Per bygning

Kr 4 850,-

    Kr 5 450,-

 

Vnr. 12024

Vnr. 12025

Store boligbygg
Bygningstype 141-159

Per boenhet opptil 10 boenheter

Kr 2 080,-

  Kr 2 770,-

 

Vnr. 12026

Vnr. 12027

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig:
Bygningstype 111-172

Per tilbygg

Kr 2 770,-

Kr 3 460,-

 

Vnr. 12028

V.nr 12029

Garasje, uthus, anneks, naust m.v. til bolig:
Bygningstype 181-199

Per bygning

Kr 2 080,-

Kr 2 770,-

 

Vnr. 12030

Vnr. 12031

Tillegg i antikvarisk område

Per søknad

Kr 1 390-

Kr 1 390,-

 

Annet enn bolig:

 

Tiltaks-

klasse 1

 

Tiltaks- klasse 2

Tiltaks-klasse 3

Vnr. 12040

V.nr.12041

V.nr. 12042

 Fabrikk-/industribygg o.l.

 Bygningstype: 211-219

 Per bygning

Kr 10 400,-

Kr 13 860,-

Kr 20 790,- 

Vnr. 12043

Vnr. 12044

V.nr 12045

 Energiforsyningsbygg,   bensinstasjon o.l.

 Bygningstype: 221-229;323

 Per bygning

Kr 10 400,-

Kr 13 860,-

Kr 20 7990,-

Vnr. 12046

Vnr. 12047

V.nr. 12048

 Lager-, landbruks-,   parkeringsbygg o.l.

 Bygningstype: 231-249;421-439

 Per bygning

Kr 6 930,-

Kr 10 400-

Kr 13 860,-

Vnr. 12049

Vnr. 12050

Vnr. 12051

Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige publikumsbygg, sykehus og andre bygg for behandling o.l.

Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829

 Per bygning

Kr 13 860,-

Kr 20 790,-

Kr 27 720,-

Vnr. 12052

Vnr. 12053

Vnr. 12054

  Bygg for overnatting m.v.

  Bygningstype: 511-529

 Per bygning

Kr 13 860,-

Kr 20 790,-

Kr 27 720,-

Vnr. 12055

Vnr. 12056

Vnr. 12057

 Bygg for servering m.v.

 Bygningstype: 531-539

 Per bygning

Kr 13 860,-

Kr 20 790,-

Kr 27 720,-

Vnr. 12058

Vnr. 12059

Vnr. 12060

 Undervisnings-, kultur-,   museums-, kirkebygg o.l.

 Bygningstype: 611-649;661-   669;671-679;830-840

 Per bygning

Kr 17 320,-

Kr 24 250,-

Kr 31 180,-

Vnr. 12061

Vnr. 12062

Vnr. 12063 

 Idrettsbygg o.l.

 Bygningstype: 651-659

 Per bygning

Kr 13 860,-

Kr 20 790,-

Kr 27 720,-

Vnr. 12064

Vnr. 12065

Vnr. 12066

 Tilbygg og påbygg m.v., for annet   enn bolig

 Bygningstype: 211-840

 Per bygning

Kr 6 930,-

Kr 10 400,-

Kr 10 860,-

§ 3-11-2. Rør og ledningsanlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12070

Røranlegg, ledningsanlegg m.v. inntil 200 m lengde

Per tiltak

Kr 3460,-

Vnr. 12071

Røranlegg, ledningsanlegg m.v. over 200 m lengde

Per tiltak

Kr 4 850,-

§ 3-11-3. Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12072

Fasadeendring

Per fasade

Kr 2 420,-

Vnr. 12073

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse

Per fasade

Kr 4 850,-

§ 3-11-4. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12074

Bruksendring m.v. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

50 % av gebyret etter § 3-11-1

Vnr. 12075

Bruksendring m.v. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

25 % av gebyret etter § 3-11-1

§ 3-11-5. Riving av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12076

 Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak

Kr 4 850,-

Vnr. 12077

 Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg

Per tiltak

Kr 3 460,-

Vnr. 12078

 Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan

Per tiltak

Kr 1 380,-

 

§ 3-11-6. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12080

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per tiltak

Kr 3 460,-

       

§ 3-11-7. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12081

Sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v.

Per søknad

Kr 2 080,-

Vnr. 12082

Oppdeling av bruksenheter i bolig m.v.

Per ny boenhet

Kr 2 080,-

§ 3-11-8 Oppføring av innhegning mot veg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12083

 Innhegning mot veg (for eksempel støyskjerm, gjerder, voller, murer   m.m.)

Per tiltak

Kr 2 080,-

Vnr. 12084

 Enkelt skilt eller reklame

Per tiltak

Kr 2 080,-

Vnr. 12085

 Skiltplan med flere enn to skilt

Per søknad

Kr 3 460,-

§ 3-11-9. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12086

 Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år

Per søknad

Kr 2 770,-

       

§ 3-11-10. Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12087

Vesentlige terrenginngrep i uregulert område

Per søknad

Kr 3 460,-

Vnr. 12088

Vesentlige terrenginngrep i regulert område

Per søknad

Kr 2 770,-

§ 3-11-11. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 l

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12089

Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass og liknende infrastruktur (inntil 500 m veg og 1.000 m2 parkering-/landingsplass)

Per tiltak

Kr 3 465,-

Vnr. 12090

Større anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass og liknende infrastruktur

Per tiltak

Kr 4 850,-

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Fradeling m.v., jf. pbl § 20-1 m

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12091

 Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av   grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område

Per matrikkelenhet

Kr 5 540,-

Vnr. 12092

 Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av   grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område

Per matrikkelenhet

Kr 6 930,-

Vnr. 12093

 Vedtak om arealoverføring

Per arealoverføring

Kr 5 540,-

 

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl. § 20-1, jf. § 20-4, og tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. SAK §§ 3-1 og 3-2, skal det betales følgende gebyr:

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl. 20-4

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12094

 Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK   § 3-1 a og b

Per tiltak

Kr 4 850,-

Vnr. 12095

 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en   bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad

Kr 3 460,-

Vnr. 12096

 Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d

Per tiltak

Kr 3 460,-

Vnr. 12097

 Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 4 850,-

Vnr. 12098

 Midlertidige bygninger m.v., jf. pbl. § 20-4 c

Per tiltak

Kr 4 850,-

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr. Tiltak på eksisterende byggverk kan utløse registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12100

Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK), pbl. § 31-2, 4. ledd

Per unntak

Kr 3 460,-

Vnr. 12101

Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8

Per søknad

Kr 2 770,-

Vnr. 12102

Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis m.v. i SAK, pbl. § 23-8, jf. SAK § 11-4

Per foretak

Kr 3 460,-

 

Igangsettingstillatelse utløser ikke grunn- eller registreringsgebyr.

Igangsettingstillatelse jf. pbl. § 20-3

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12103

Igangsettingstillatelse

Per tillatelse

Kr 2 770,-

       

§ 3-14. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest utløser ikke grunn- eller registreringsgebyr.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12104

 Midlertidig brukstillatelse

Per søknad

Kr 2 770,-

Vnr. 12105

 Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden opprinnelig   byggetillatelse ble gitt

Per søknad

Kr 3 460,-

Kapittel 4 – Eierseksjonering

§ 4-1. Generelt

Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Ved tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning se kapittel 5.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

Grunngebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12217

Grunngebyr

Per søknad

Kr 1 850,-

       

§ 4-3. Registreringsgebyr

Ved søknad om seksjonering skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall seksjoner og det skal betales et registreringsgebyr per seksjon.

Registreringsgebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12218

Registreringspliktige tiltak

Per seksjon

Kr 1 480,-

       

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12219

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 740,-

       

§ 4-5. Mangelfulle søknader

Dersom hjemmelshaver etter første mangelbrev ikke har komplett søknad etter kravene i eierseksjonsloven § 11, påløper det gebyr for hvert påfølgende mangelbrev som må sendes. Gebyret beregnes fra og med mangelbrev nummer 2.

Mangelbrev

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12220

Gebyrreduksjon for komplett søknad ved første gangs innsendelse

Per søknad

- 1 110,-

Vnr. 12221

Utsendelse av mangelbrev

Per mangelbrev

1 110,-

Vnr. 12222

Avvisningsvedtak

Per søknad

 2 220,-

§ 4-6. Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Maksimalt gebyr settes til tre ganger gebyret for fire til åtte seksjoner.

Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12223

For én til tre seksjoner

Per søknad

Kr 4 070,-

Vnr. 12224

For fire til åtte seksjoner

Per søknad

Kr 5 920,-

Vnr. 12225

Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon

Per seksjon

Kr 740,-

§ 4-7. Oppretting av eierseksjoner og reseksjonering i seksjonert sameie, hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

Oppretting av eierseksjoner i eksisterende bygg og reseksjonering i seksjonert sameie

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12226

For én til tre seksjoner

Per søknad

Kr 5 550,-

Vnr. 12227

For fire til åtte seksjoner

Per søknad

Kr 8 140,-

Vnr. 12228

Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon

Per seksjon

Kr 1 110,-

§ 4-8. Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Ved sletting eller oppheving av seksjonert sameie betales gebyret per ny grunneiendom.

Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12229

Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom

Per grunneiendom

Kr 3 330,-

       

§ 4-9. Befaring

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig for behandling av saken. Gebyr kommer i tillegg til behandlingsgebyret.

Befaring

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12230

Gebyr for befaring

Per befaring

Kr 2 960,-

Kapittel 5 – Oppmålingsforretning

§ 5-1 Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr og gebyr for oppmålingsforretning med mindre annet fremgår av regulativet. Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir fremmet for kommunen. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift.

I vinterperioden fra 1. november til 15. mai kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkortning av gebyrsatsene. Forutsetning for at dette skal gjøres gjeldende er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid, jf. matrikkelforskriften § 18 tredje ledd.

§ 5-1-1. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen, som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskriver søker.

Grunngebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12201

Rekvisisjon og krav etter matrikkelloven

Per søknad

Kr 2 900,-

       

§ 5-1-2. Registreringsgebyr

Det skal betales et registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer. Det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres eller endres.

Registreringsgebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12202

Registreringspliktig arbeid

Per matrikkelenhet

Kr 2 320,-

       

§ 5-1-3. Timepris

For oppgaver som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timespris

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12203

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1 160,-

       

§ 5-2. Gebyr for oppmålingsforretning

§ 5-2-1. Oppretting av grunneiendom, uteareal på eierseksjon, og anleggseiendom

§ 5-2-1. Oppmålingsforretning

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12204

Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføring

Per eiendom

Kr 9 280,-

Vnr. 12205

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Per eierseksjon

Kr 4 640,-

Vnr. 12206

Registrering av anleggseiendom

Per eiendom

Kr 4 640,-

Vnr. 12207

Punktfeste

Per punktfeste

Kr 4 640,-

Vnr. 12208

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Per matrikkelenhet

Kr 8 960,-

Dersom kommunen må ut i marka belastes det tilleggsgebyr per grensepunkt

Vnr. 12209

Gebyr for første grensepunkt

Første grensepunkt

Kr 4 640,-

Vnr. 12210

Gebyr per påfølgende grensepunkt.

Per påfølgende grensepunkt

Kr 1 160,-

§ 5-2-2. Andre oppmålingsforretninger

Grunngebyr kommer i tillegg for alle gebyr med unntak av sammenslåing av eiendommer.

Andre oppmålingsforretninger

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. 12211

Grensejustering

Per grensejustering

Kr 4 640,-

Vnr. 12212

Arealoverføring til offentlig vei

Per delareal

Kr 4 640,-

Vnr. 12213

Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser

Per søknad

Kr 4 640,-

Vnr. 12214

Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning

Per søknad

Kr 9 280,-

Dersom kommunen må ut i marka belastes det tilleggsgebyr per grensepunkt

Vnr. 12215

Gebyr for første grensepunkt

Første grensepunkt

Kr 4 640,-

Vnr. 12216

Gebyr per påfølgende grensepunkt.

Per påfølgende grensepunkt

Kr 1 160,-

Vnr. Y

Sammenslåing av eiendommer

Per matrikkelenhet

Kr 0,-

§ 5-3. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal rekvirent betale grunngebyr etter § 5-1-1. Ved avbrutt sak etter at oppmålingsforretningen er avholdt, betales fullt gebyr.

§ 5-4. Rabatter

Rabatt beregnes av samlet saksbehandlingsgebyr, ekskl. grunngebyr og registreringsgebyr.

Rabatter

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y

Ved samtidig oppmåling av 2 til 5 tilgrensende tomter eller eierseksjoner som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per eiendom/seksjon.

Rabatt

40 %

Vnr. Y

Ved samtidig oppmåling av flere enn 5 tilgrensende tomter eller eierseksjoner som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per eiendom/seksjon.

Rabatt

60 %

§ 5-5. Andre gebyrer

Grunngebyr kommer ikke i tillegg.

Andre gebyrer uten grunngebyr

Beregningsenhet

Gebyr

Vnr. Y

Utarbeidelse av matrikkelbrev

Per brev

Etter matrikkel-forskriften

 

Kapittel 6 - Saksbehandling av utslippssøknader, gjelder utslipp fra mindre avløpsanlegg, jf. forurensningsloven § 52a og forurensningsforskriften § 11-4

 Det skal betales gebyr per utslipp med følgende satser:

Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE

Kr   6.000 

B

Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE 

Kr 12.000

Kapittel 7 - Konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

Det skal betales gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven med følgende satser:

 

Behandling av delingssaker etter jordloven

Kr   2.000 

B

Behandling av konsesjonssøknader ved erverv av fast eiendom 

Kr   5.000

Kapittel 8 - Eiendomsinformasjon - meglerpakker

Gebyr for eiendomsinformasjon eller meglerpakke

Eiendomsinformasjon/meglerpakke               

Kr   3.000