§  1  KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET.

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune.

Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i et annet sokn eller i en annen kommune mot slutten av livet, eller har den nære familie boende i kommunen.

§   2  FREDNINGSTID OG FESTETID.

Fredningstid for graver er 40 år. Festetida er 20 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten samtykke fra Kirkelig fellesråd.

§   3  FESTE AV GRAV.

Ingen kan forhåndsfeste grav. Ved dødsfall er det anledning til å feste gravsted, maksimalt 3 graver. Feste utover dette antall må forelegges Kirkelig fellesråd til behandling. Disse graver utgjør da et gravsted.

Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan Kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å meldeadresseforandring.

Avgift for feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Jfr. gravferdsloven § 21.

§   4.  GRAV OG GRAVMINNE.

Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtid ordner kirkegården med et merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk, men kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

Symboler som dekker store flater av gravminnet, er svært utsatt for skader i forbindelse med drift og vedlikehold av kirkegården. Ved eventuelle skader på slike gravminner, skal kostnadene dekkes av den som fester/er ansvarlig for gravstedet.

§   5.  PLANTEFELT.

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller døde materialer. Det er likevel anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt kant av naturstein som flukter med terrenget omkring.

§   6.  PLANTEMATERIALE.

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal sorteres og legges på aktuelt oppsamlingssted.

§   7.  STELL AV GRAV.

Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller festeren. Blir dette ikke gjort, tilsåes den av kirkegårdsbetjeningen.

§   8.  BÅREROM.

Bårerom disponeres av Kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er kirketjener/kirkegårdsbetjeningen uvedkommende. Kirketjener skal ha melding i god tid forut om at liksyning skal foregå.

§   9.  NÆRINGSVIRKSOMHET.

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården, skal innhente tillatelse fra Kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer og tjenester som har med kirkegården å gjøre.

§  10.  DIVERSE BESTEMMELSER.

a)Grav skal åpnes av graver, tilsynsmann eller andre som fellesrådet har godkjent.

    Åpning og fylling av grav skal foregå i dagslys.

b) Arbeid på kirkegården er forbudt i tiden mellom kl 22.00 og kl 07.00

    og på søn- og helligdager.

c) Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående og hunder skal føres i bånd.

d) Av hensyn til mulige ulykker eller fare under arbeidet har de ansatte anledning til å

   flytte eller legge ned gravminner i nærheten av grav som skal brukes.

e) Kirkegårdsfreden må ikke forstyrres ved lek eller støy.

f) Kirkegårdsmyndighetene er ikke ansvarlig for skader på graver og gravutsyr ved

    naturhendinger, tyveri og lignende.     

UTDRAG AV

FORSKRIFTER TIL GRAVFERDSLOVEN.

Forskriftene er fastsatt av

Kirke-, utdannings- og forskningsdep. med virkning fra 01.01.1997.

GRAVMINNER

§   24. Sikring: Stående gravminne i stein skal festes forsvarlig til fundament i stein. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal boltes med to rustfrie, 15 cm lange og

12 mm tykke massive bolter. De skal stikke like langt opp i gravminnet som ned i fundamentet. Gravminne som er lavere enn 60 cm skal boltes tilsvarende måte med

minst én bolt.

Fundament skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes, og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets anleggsflate. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentsdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken.

Fundament skal ikke være synlig over bakken. Når fundament og synlig sokkel er samme stykke, skal dybden under bakken utgjøre minst 20 % av gravminnets høyde over bakken.

§  25. Godkjenning: Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på kirkegården. Gravminne skal monteres på anvist plass.

§  26. Ansvar: Eieren er ansvarlig for at et gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården. Når fellesrådet finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden.