Om ordningen

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.
Det kan også gis tilskudd til enkeltforetak med rett til produksjonstilskudd der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, som sperregjerder, sankeanlegg, radiobjeller. Det kan også gis tilskudd til tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk.

Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller ikke inn under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette. Heller ikke skal det gis tilskudd til gjerder mellom innmark og utmark som faller inn under Lov om grannegjerde.

For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Tilskuddsramme

Det er Statsforvalteren som fordeler tilskuddsrammen til kommunen. Karlsøy kommune har 25.000 kr til fordeling i 2023

Hvordan søke

Søknadsfrist er 31. mai 2023

Søknader leveres fortrinnsvis elektronisk via Altinn.

Følgende vedlegg skal følge med søknaden:
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• For faste installasjoner: avtale med grunneier + kart
• For faste installasjoner i områder med rein: uttalelse fra det aktuelle reinbeitedistriktet eller dokumentasjon på at reinbeitedistriktet har fått anledning til å uttale seg.

Prioritering av søknader

Kommunen skal prioritere søknader iht. lokale retningslinjer.  PDF document ODT document