Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Egen forskrift til PBL beskriver behandlingsforløpet til private forslag.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Lovverk:
Plan og bygningsloven
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl
Forskrift om konsekvensutredninger
Kart- og planforskriften

Ønsker du mer informasjon enn det som er gitt her, eller vil bestille et oppstartsmøte, ta kontakt med avdelingsleder for plan og utvikling, May-Jorunn Corneliussen, på e-post eller ring 77 74 60 11.

Reguleringsplanprosess.png

Under følger enkel beskrivelse av reguleringsplanprosessen fra start til slutt.

1. Planinitiativ

Når en privatperson, utbygger, organisasjon eller annen myndighet ønsker å utvikle et mindre område sendes det inn et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter PBL § 12-8 første ledd andre punktum. Krav til innhold i planinitiativet er redegjort i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og omfatter:

a) Formålet med planen
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
d) Utbyggingsvolum og byggehøyder
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet
f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid
h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte
l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Om disse punktene ikke er redegjort for i planinitiativet, kan kommunen avvise forespørsel om oppstartsmøte inntil fullstendig planinitiativ foreligger.

Kommunen har eget skjema for innsending av planinitiativ, og kan sendes til avdelingsleder for plan og utvikling May-Jorunn Corneliussen på e-post.

Planinitiativ reguleringsplan.docx (digital utfylling)

Planinitiativ reguleringsplan.pdf (utskrift)

2. Oppstartsmøte

Når fullstendig planinitiativ foreligger, skal det innen rimelig tid gjennomføres et oppstartsmøte etter mottatt forespørsel om dette.

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Det skal blant annet tas stilling til:

  • hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
  • om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan det videre opplegget skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger
  • om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte temaer, og om kommunen eller forslagsstilleren skal utarbeide rapportene
  • om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15
  • hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet
  • om det er behov for senere dialogmøter mellom forslagsstilleren og kommunen
  • en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet
  • hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen
  • om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd

Kommunen utarbeider referat fra oppstartsmøtet, som sendes forslagsstilleren innen rimelig tid etter møte.

Hvis kommunen finner at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan vi stoppe initiativet. En slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Kommunens beslutning kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å fremme saken for kommunestyret for endelig avgjørelse.

3. Planforslag

Etter oppstartsmøtet utarbeider forslagsstiller planprogram hvis det er krav om det. Deretter kunngjøres og varsles det om oppstart av planarbeid, ev. samtidig med høring/offentlig ettersyn av planprogram. Basert på innspill fra høringsrunden/innspillsrunden, revideres planprogrammet etter innspillene og behandles politisk. Hvis det ikke stilles krav til planprogram, tas innspill fra varsel om oppstart videre i planforslagarbeidet. Under utarbeiding av planforslaget, holdes det dialogmøter med kommunen og/eller andre involverte slik det fremkom av oppstartsmøtet og ev. planprogram.

Planforslaget sendes deretter inn til kommunen, som sjekker om det er komplett. Fra planforslaget er komplett har vi en lovpålagt frist på 12 uker (PBL § 12-11) til å sende forslaget på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget ligger deretter ute på høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker (PBL § 12-10).

Etter at høringsfristen går ut, vurderer kommunen innspillene som er innkommet og de behandles i formannskapet. Når reguleringsplanforslaget er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak. I saksframlegget fremgår det hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Vedtaket kan påklages, jf PBL § 1-9.

Når reguleringsplanen er vedtatt, kunngjøres den i Nordlys og gjøres tilgjengelig gjennom kommunens nettside. I tillegg underrettes registrerte grunneiere, festere, andre rettighetshavere og naboer når de blir direkte berørt, ved særskilt brev.

4. Vedtak

Etter at høringsfristen går ut, vurderer kommunen innspillene som er innkommet og de behandles i formannskapet. Når reguleringsplanforslaget er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak. I saksframlegget fremgår det hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Vedtaket kan påklages, jf PBL § 1-9.

Når reguleringsplanen er vedtatt, kunngjøres den i Nordlys og gjøres tilgjengelig gjennom kommunens nettside. I tillegg underrettes registrerte grunneiere, festere, andre rettighetshavere og naboer når de blir direkte berørt, ved særskilt brev.

Gebyrer

Kommunen har etter PBL § 33-1 utarbeidet et gebyrregulativ som fastsetter gebyrer for bl.a. behandling av private reguleringsplaner. Gebyrregulativet er tilgjengelig elektronisk her