Se også websiden høring og offentlig ettersyn.

Hopp til: B F H I K P S

 

Boligplan 2015-2019 - Handlingsdel 2017 -  Saksframlegg - Vedtak

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 PDF document ODT document  Saksframlegg - Vedtak

Budsjett- og økonomiplan 2018-2021 - Saksframlegg - Vedtak

 

Folkehelseoversikt 2018-2022

Helse - Beredskapsplan for pandemisk influensa

Helse - Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2012-2016

Helse - Plan for helse- og sosialberedskap del A - Generell del

Helse - Plan for helse- og sosialberedskap del B - Operativ del

Helse - Plan for helse- og sosialberedskap del C - Ressurser, nøkkelpersoner, varslingslister

Helse - Helse- og omsorgsplan 2017-2026 - Saksframlegg

Helse - Smittevernplan

IKT Strategiplan 2014-2020

Kommunal planstrategi 2016-2019 Saksframlegg - Vedtak

Kommuneplanens arealdel 2013-2023 Saksframlegg - Vedtak

Kommuneplanens arealdel 2020-2030, planprogram - saksframlegg - vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel Saksframlegg Vedtak

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2030, planprogram - Saksframlegg - Vedtak

Kommunikasjonsstrategiplan - Saksframlegg - Vedtak

Kystsoneplan Saksframlegg - Vedtak

Plan for bosetting og integrering av flyktninger 2015-2019 Saksframlegg - Vedtak

Plan for kriseledelse og beredskap

Plan-ID 201602. Reguleringsplan Finnkroken Feriehytter gbnr 60/48 m/fl.

Plan-ID 201603. Detaljregulering for hyttefelt på eiendommen 13/7 v. Skogsfjordvannet

Plan-ID 201604. Detaljreguleringsplan for Grønnlia boligfelt, gbnr 44/7 m.fl.

Plan-ID 201701. Reguleringsplan for settefiskanlegg, Dåfjord, gbnr 7/129 m/fl.

Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune 2018-2030 - Saksframlegg - Vedtak

Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2008-2018