Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du alle typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planene legges også ut i servicekontoret på rådhuset.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen har utløpt.

Reguleringsendring Kvalsberg steinbrudd, Vannøya - Offentlig ettersyn

Merknadsfrist 30. juli 2021

Plan- og driftsutvalget har i møte 27.05.2021, sak 40/2021, gjort følgende vedtak:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Kvalsberg steinbrudd - planID 201503, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10. Konsekvensutredning følger planendringsforslaget.

Forside planstrategi

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi skal ligge offentlig tilgjengelig i 30 dager.

Kommunestyret skal én gang hver valgperiode vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal drøfte utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor, og den skal vise hvilke planer som prioriteres i kommunestyreperioden.  

Kystplanområdet

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Planprogrammet for ny kystsoneplan på offentlig ettersyn

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Vi inviterer også til direktesendt folkemøte den 16. juni om saken.