Tre arealer med tilhørende bestemmelser forbeholdt oppdrett av tang og tare (akvakultur) der det foreligger uløste innsigelse unntas rettsvirkning, herunder både overflateareal (VA) og areal rundt anlegget som ligger dypere enn -20 meter (AF). Dette gjelder følgende arealer markert i plankartet:

  • VA18 med AF10 Hessfjordtaren (Karlsøy)
  • VA14 med AF9 Skotsteinsgrunnen (mindre del ligger i Karlsøy)
  • VA1 med AF1 Skotsteinsgrunnen (største del ligger i Tromsø)
  • VA16 med AF 14 Kraknes Nord (Tromsø) 

Skotsteinsgrunnen ligger i Skagøysundet, på kommunegrensa mellom Karlsøy og Tromsø.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er revidert (09.12.2022) i tråd med kommunestyrenes vedtak;

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone og angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene. Prinsippene om bærekraftig utvikling er lagt til grunn.