Forslag til reguleringsplan for adkomst rådhus samt gravlund, Hansnes – planID 2019-03, godkjennes med følgende dokumenter:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-4 og 12-12.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jamfør pbl. § 1-9.

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

I tillegg ønsker kommunestyret å presisere følgende:

Sørlig innkjøring til rådhuset blir åpnet for gående og syklende og merket tilsvarende. Når trafikksikkerhetsmessige forhold ved Fv 863 er tilfredsstillende løst, vil en åpning for biltrafikk vurderes i ny behandling.

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, det vil si 25. mai 2022.. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen denne dato.

En eventuell klage skal sendes skriftlig til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no. I klagen må saksnr. for vedtaket det klages over angis, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.