Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

 I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

 

For å være berettiget tilskudd må foretaket oppfylle følgende vilkår:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer (Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer)
 • disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for
 • drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen

 

Søknadsfrister

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har to søknadsfrister i året:

 • 15. mars (med telledato 1. mars)
 • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober.

Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
 • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
 • livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
 • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
 • matpoteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober
 • rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober

 

Hvordan søke?

Det elektroniske søknadsskjemaet finner du på Altinn. Du kan også søke på papir. Ta kontakt med landbrukskontoret for papirskjemaet for den aktuelle søknadsomgangen. 

 

Veiledning

Veiledningsmateriell for den aktuelle søknadsomgangen med informasjon om hvordan du fyller ut søknadsskjemaet og hvordan tilskuddet beregnes finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet. Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret.