Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

I gjeldende forskrift og rundskriv finner du en oversikt over hvilke tiltak som er berettiget SMIL-midler. I tillegg skal kommunen prioritere innsendte søknader i henhold til lokale tiltaksstrategier. Her er tiltaksstrategien for Karlsøy for 2018 - 2021

For å kunne få innvilget SMIL-midler er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom hvor det foregår en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon. Både eiere og leiere av slik eiendom kan søke om SMIL. 

SMIL-midler er en årlig bevilgning til kommunene, og kommunene fastsetter søknadsfristen og behandler innsendte søknader. Midlene utlyses som regel i mars-måned. Følg med på kommunens hjemme- og facebookside. Søknader sendes inn elektronisk i Altinn

For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med Landbrukskontoret i Karlsøy.