Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. samt tilhørende rundskriv.  

Denne veilederen beskriver hva som er lov og ikke lov ved motorferdsel i utmark og vassdrag - og når du kan søke om dispensasjon fra regelverket. 

Dersom du vil søke om dispensasjon fra regelverket, er det ønskelig at kommunens søknadsskjema benyttes.  

Kommunen trenger følgende opplysninger for å behandle søknaden:

  • navn på sjåfør
  • kjøretøyets registreringsnummer
  • evt. hvilket tilleggsutstyr som skal benyttes (kjelke, slede etc.)
  • perioden det søkes for (fra til dato) og antall kjøreturer
  • formål med kjøringen

Følgende må legges ved søknaden (gjelder både søknad levert på nett eller sendt per epost/brev):

  • Kartskisse med inntegnet kjøretrasé 
  • Dersom kjøretraséen går over annen manns eiendom, må tillatelse fra berørt(e) grunneier(e) legegs ved
  • For transport av funksjonshemmede må legeattest legges ved
  • Dokumentasjon for særlige behov dersom det søkes om dispensasjon etter forskriftens § 6.
  • For søknader som gjelder motorferdsel i landskapsvernområdene må det legges ved dispensasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som søker selv    må innhente.

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift - og hva det må søkes tillatelse for. Om noe er uklart kan spørsmål sendes kommunen pr. e-post.

Vi holder på å utarbeide kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel. Frem til retningslinjene er vedtatt, innvilges dispensasjoner kun for én sesong om gangen. 

Du bør søke i god tid da saksgangen kan ta noe lengre tid (evt. høringsrunde; søknader etter forskriftens § 6 behandles politisk i plan- og driftsutvalget).