Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2013-2023. Planen gjelder helt frem til ny arealplan blir vedtatt av kommunestyret. Arealplanen omfatter land- og sjøarealer, og inneholder både vedtatte reguleringsplaner, forslag til ny arealbruk samt hensynssoner innenfor en rekke fagtema. Se egen plan for kystsonen og områder i sjø.

Plankartet og planbestemmelsene er i øvrig juridisk bindende for arealforvaltningen.

Saksframlegg

Vedtak

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart

Vedlegg til planen:

Vurderinger/utredninger:

Temakart: