Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond skal bidra til tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen gjennom å stimulere til økt næringsvirksomhet innen eksisterende og nye næringer. Næringsfondet støtter tiltak som fremmer verdiskapning, næringsutvikling og entreprenørskap:

 • Prosjekter/tiltak der formålet er å utvikle rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarked for å styrke lokalt næringsliv
 • Prosjekter/tiltak som bidrar til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktivt

Søknader til næringsfondet vil bli vurdert opp mot strategisk næringsplan for Karlsøy. Strategisk næringsplan finner du her: Strategisk næringsplan 2018-2030

Du finner mer informasjon og retningslinjer for kommunalt næringsfondet her: Kommunalt næringsfond.pdf

Kommunalt utviklingsfond

Formålet med kommunalt utviklingsfond er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger og strategisk næringsplan. 

Kommunalt utviklingsfond omfatter alle næringer med unntak investeringer i fiskeflåten. 

Tilskudd til bedriftsutvikling: 

 • Planlegging og nyetablering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Produkt- og idé – utvikling
 • Markedsføring/markedsanalyser (nytt marked eller nytt produkt)
 • Opplæring/kompetanseheving i forbindelse med utviklingstiltak

Tilskudd og lån til investeringer:

 • Nyetableringer
 • Utvidelser
 • Knoppskyting
 • Tiltak som gir betydelig økt sysselsetning
 • Tiltak som gir betydelig bedring i lønnsomheten

Tilskudd til kommunalt tiltaksarbeid:

 • Tiltak skal stimulere til omstilling og utvikling av næringslivet i kommunen. Dette kan gjøres gjennom særskilte prosjekter hvor kommunen har en aktiv rolle som initiativtaker, medspiller eller tilrettelegger for samarbeid mellom ulike bedrifter og organisasjoner m.fl. i kommunen. Prosjektene skal ha en bakgrunn i næringslivets reelle behov eller kommunens behov for å utvikle og tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i kommunen.

Du finner mer informasjon om retningslinjer og vilkår for det kommunale utviklingsfondet her: Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond

Bo- og blilystfond

Formålet med bo- og blilystfondet er å skape attraktive, inkludering og økonomisk bærekraftige lokalsamfunn. Karlsøy kommune ønsker å tilrettelegge for at barn, ungdom, frivillige, grendeutvalg og andre organisasjoner involveres i arbeidet, og samarbeider om tiltak som møter barn og unges uttrykte behov.

Bo- og blilystfondet kan gi støtte til ulike utviklingstiltak i kommunen, primært prosjekter som bidrar til aktiviteter og fritidstilbud. Prioriterte områder er i hovedsak: 

 • Tiltak som bidrar til attraktive og inkluderende lokalsamfunn 
 • Tiltak som oppretter gode møtearenaer og fritidsaktiviteter 
 • Tiltak som bidrar til tilflytting av nye barnefamilier 
 • Tiltak som skaper nye arbeidsplasser

Du finner mer informasjon om retningslinjer for bo- og blilystfondet her: Bo- og blilystfondet

Fartøyfond for fiskeri

Fartøyfondet har som formål å bidra til å styrke fangstleddet i kommunen, samt øke rekrutteringen til fiskeriyrket gjennom flåtelån til: 

 • Kjøp av nyere fiskefartøy, fortrinnsvis inntil 15 meter 
 • Kjøp av fiskerettigheter/kvoter 
 • Kjøp av fiskeredskaper til fartøy

Du finner mer informasjon om retningslinjer og vilkår for fartøyfondet her: Vedtekter for fartøyfond fiskeri for Karlsøy kommune

 

Kulturnæring

Formålet med støtte til kulturnæring er å skape videreutvikling av etablert næringslive basert på kultur, opplevelser og fritid for å gi identitet og attraktive opplevelser av Karlsøy kommune. Tilskuddet skal bidra til utvikling og markedsføring av festivalene/dagene som gir Karlsøy kommune identitet og attraktivitet til øyene og stedene i kommunen vår. 

Kulturnæring er definert som næring som er basert på kultur, opplevelse og fritid, feks musikk, lokal mat, fritidsaktiviteter, kunst- og håndverk, håndarbeid og reiseliv. 

Kulturnæringer i kommunen som tidligere har fått støtte:

 • Dans i Karlsøy på Ringvassøya
 • Karlsøyfestivalen på Karlsøya
 • Vannøy-dagan på Vannøya
 • Glalaksdagan på Rebbenesøya
 • Boknafiskfestivalen på Reinøya
 • Gamnesdagan
 • Ækstremsporthelga

Øvrige arrangement i kommunen kommer inn under kulturmidler til lag og foreninger. 

Du finner mer informasjon om tilskuddet her: Retningslinjer+Kulturnæringer (1).pdf

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist på alle fondene er fire uker før formannskapsmøtene. For 2023 er fristene som i tabellen.

Søknadsfrist 12. august Formannskapsmøte 6. september
Søknadsfrist 25. oktober Formannskapsmøte 22. november

Slik søker du

Ønsker du å søke om pengestøtte må du bruke søknadsportalen i regionalforvaltning. Du må registrere deg på regional forvaltning sine nettsider før du kan søke. 

Les mer og søk: https://www.regionalforvaltning.no

 

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med næringsrådgiver Anna Krogstad på epost: anna.elise.wallenius.krogstad@karlsoy.kommune.no, eller på tlf 77 74 60 00.