Om tjenesten

Tjenesten er frivillig, og gis på bakgrunn av enkeltvedtak om boveiledertjeneste med konkret bestilling, i en tidsavgrenset periode som kan forlegnes etter behov. Boveiledning er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigeter, bistand i møte med det offentlige, økonomisaker, råd og veiledning i forhold til flytting og etablering, sosial trening og bistand ut i aktiviteter. Tjenesten skal fremme muligher i læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen skal tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker, og vurders fortløpende. 

I tillegg kan det innebære utarbeidelse og koordinering av Individuell plan der dette er hensiktsmessig. Boveileder vil jobbe i nært samarbeid med andre kommunale tjenester og ulike faggrupper for å kunne gi mest mulig helhetlige og sømløse tjenester. Vi har også et utstrakt samarbeid med behandlere i spesialisthelsetjenesten, NAV, fastlege, verge, pårørende, aktivitets- og arbeidsgrupper/tiltak, samt frivillige organisasjoner. 

I en førstesamtale vil boveileder ha fokus på dine ønsker og behov. Vi vil gjerne støtte deg i å oppnå det som er viktig for deg, og gjennom råd og veiledning skal ulike løsninger vurderes. Vi fokuserer på hva du selv kan gjøre, hva pårørende og nettverk kan gjøre, samt dagsenter, frivillige og lignende. 

Hva kan boveiledning innebære?

 • Rådgivning og bistand i forhold til praktisk organisering, økonomi og helsefremmende tiltak. 

 • Bistå bruker i dagliglivets med sikte på et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv. 

 • Utarbeide planer og tiltak for den enkelte bruker og tjensten, samt gjennomføring og oppfølging av disse. 

 • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter. 

 • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider.

 • Jobbsøking. 

 • Lage gode rutiner på husarbeid og vedlikeholdsarbeid. 

 • Strukturere hverdagen. 

 • Opplæring og veildning i handling. 

Boveiledning omfatter ikke:

 • Praktisk bistand uten involvering av tjenestemottaker
 • Sykepleierfaglige tjenester. 
 • Oppgaver tjenestemottaker selv kan utføre. 
 • Husdyrstell. 

Målgruppe

Tjenestemottakere over 18 år som bor i egen bolig, og har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. 

Kriterier/vilkår

 • Opplæringspotensial
 • Evne til egenomsorg
 • Boveiledning forutsetter egeninnsats fra tjenestemottker.

Kontakt

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med boveileder Gunnhild Tøllefsen Jensen på telefon 90811578.