Kommunestyrets vedtak:

Framlagte forslag til reguleringsplan Vannøya opplevelser, gnr. 54, bnr. 37 og 75, planID 2020-02, godkjennes med følgende dokumenter:

Planbeskrivelse datert 14.12.2020

Plankart datert 14.12.2020.

Planbestemmelser revidert 08.09.2021

ROS-analyse revidert 08.09.2021

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-4 og 12-12.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jamfør pbl. § 1-9.

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

 

Plandokumentene:

Planbeskrivelse Vannøya opplevelser sep-21.pdf

Plankart Vannøya opplevelser sep-21.pdf

Reguleringsbestemmelser Vannøya opplevelser, sep-21.pdf

ROS-analyse Vannøya opplevelser sep-21.pdf