Kommunestyret har i møte 30.09.20, sak 46/2020, vedtatt ny reguleringsplan for Stakkvik havn og industriområde, planid 2012-04:

Karlsøy kommune vedtar reguleringsendring for Stakkvik havn- og industriområde, planid 201204, med følgende dokumenter:

  • Planbeskrivelse datert 31.03.2020
  • Plankart datert 19.08.2020
  • Planbestemmelser med endringsdato 19.08.2020
  • ROS-analyse datert 30.09.2019

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§12-4 og 12-12.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1-9. Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage må være skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Plandokumenter:

Planbeskrivelse Stakkvik havn og industriområde - mars 2020.pdf

Plankart 19.08.2020.pdf

Planbestemmelser Stakkvik havn og industriområde.pdf

ROS-analyse - Stakkvik havn og industriområde.pdf