Kommunestyrets vedtak har hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4 og 12-12, med klageadgang iht. § 1-9.

En eventuell klage må være skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato, det vil si 30. mars 2021.

Planens dokumenter:

Planbeskrivelse Rolo Eiendom

Plankart Id 2019-05

Planbestemmelser Rolo Eiendom

ROS-analyse reguleringsplan Rolo Eiendom