Etter ny høring og offentlig ettersyn ble reguleringsplanen vedtatt av kommunestyret 12. februar 2020. 

Vedlagt følger plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, tillegg til planbeskrivelse samt planvedtak.

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9.
 
Klage må være skriftlig, og sendes som brev til
Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes,
eller i e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no.