Her hos oss

Alle har fått tilbud om introduksjonsprogram innen 4-6 uker etter bosetting. I oppstartingsfasen kombineres norsk-kurs med formell dokumentasjon og praktiske oppgaver. I løpet av denne perioden skal det også utarbeides en individuell plan for hver deltaker. Så snart deltaker er klar kombineres norsk-kurset med språkpraksis. Språkpraksisen skal tilføre deltaker hverdagsnorsk og innsikt i arbeidslivet. Her vil jeg berømme både interne avdelinger og privat næringsliv som har vært positive til å ta utfordringen. Så langt har alle deltakere fått språkpraksisplass og de første er nå over i arbeidspraksis.

Å bli bosatt i en kommune der du ikke kjenner noen og som du ikke selv har valgt kan fort bli en stor utfordring. Når de i tillegg ikke kjenner kulturen eller kan forstå det norske språket trenger de både tid og hjelp til å tilpasse seg en ny hverdag.  Flere av lokalbefolkningen bidrar alt med praktisk hjelp og sosiale aktiviteter. Ingen formell arena kan inkludere på samme måte som den inkluderingen som gjøres i uformelle situasjoner. Det frivillige kulturlivet i kommunen har tatt vel imot innvandrerne med fluktbakgrunn. Dette er en svært viktig arena for å treffe lokalbefolkningen og trene på språket.

Introduksjonsprogrammet

Målet med introduksjonsprogrammet er rask overgang til arbeid eller utdanning. For å nå målet skal kommunen tilby grunnleggende norsk (550 timer), samfunnskunnskap (50 timer) og tiltak som forbereder deltakerne til yrkeslivet. Programmet skal følge vanlige arbeids og ferierettigheter og plikter. Det betyr at alle skal ha tilbud om 37, 5 timer pr uke i 47 uker pr år. I den perioden de deltar i programmet vil alle over 25 år få introduksjonsstønad på 2 G. De under 25 år vil får 2/3 av 2G. Utbetalingen er i forhold til deltakelse slik som det er i ordinært arbeidsliv. Introduksjonsprogrammet skal tilbys innenfor en frist på 3 måneder og kan vare i inntil 2 år. Introduksjonsloven kan leses i sin helhet på hjemmesiden til IMDi, Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Rundskriv G-01/2016.

Norsk-kurs og samfunnskunnskap

Språkpraksis

"Vi kan, vi vil og vi får det til".

Positiv holdning og velvillighet fra privat næringsliv og kommunens egne avdelinger gjør at Karlsøy kommune klarer å innfri kravet om å gi et godt og arbeidsrettet tilbud til flyktningene vi har bosatt. Alle har fått tilbud om norsk-kurs, opplæring i samfunnskunnskap og språkpraksis. På under et år er de første over i arbeidspraksis og arbeid. Tusen takk til Handelshuset Ringvassøy, Material og maling AS, Direktøren Bistro og våre egne avdelinger, Åpen omsorg på Hansnes, Karlsøy sykehjem, PU-tjenesten, uteseksjon Vannøy og Hansnes skole for at dere tok utfordringen med å gjøre nybrottsarbeid sammen med flyktningetjenesten. Dere har vært til uvurderlig hjelp.
Språkpraksis i hjemmetjenesten   mmpraksis.JPG   sykehjempraksis.JPG

Arbeidspraksis

Kommunal plan for bosetting og integrering