Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du alle typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planene legges også ut i servicekontoret på rådhuset.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen har utløpt.

Kystplanområdet

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Planprogrammet for ny kystsoneplan på offentlig ettersyn

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Vi inviterer også til direktesendt folkemøte den 16. juni om saken.

 

Reguleringsendring Stakkvik havn og industriområde - Høring og offentlig ettersyn

Merknadsfrist er satt til 7. juli 2020.

Plan- og driftsutvalget har i sak 29/2020 i møte 23.04.2020 gjort følgende vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Stakkvik havn og industriområde, plan-id 201204, med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 31.03.2020, sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-10.

Planområde

Reguleringsplan for adkomst rådhuset samt gravlund, Hansnes - offentlig ettersyn

Frist for merknader er 5. mars 2020

Formålet med planen er todelt. For det første reguleres en grav- og urnelund i tilknytning til Ringvassøy kirke. For det andre reguleres en mulig åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken. Langs hele veinettet reguleres gang-/sykkelvei for myke trafikanter.