Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

Spillemidler til kulturarenaer fordeles årlig av Troms og Finnmark fylkeskommune. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

De ulike ordningene har ulike søknadsfrister. Følg lenkene over for å se hvilke frister som gjelder.

Søknadsfrist til kommunen kan justeres. Ta kontakt ved behov. Spillemiddekontakt er freddy.sorensen@karlsoy.kommune.no tlf 95737490.